تاثیر روان درمانی مثبت نگر بر سرمایه عاطفی زنان دارای تعارض زناشویی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 ادیان و مذاهب

2 هیئت علمی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی روان‌درمانی مثبت نگر بر سرمایه عاطفی زنان دارای تعارض زناشویی مراکز مشاوره شهر قم می باشد. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با  طرح پژوهش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترلمی‌باشد. جامعه آماری شامل  کلیه زنان  مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر قم در سال 1400-1401 بود که با روش نمونه گیری در دسترس30 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر قم ، انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه 15 نفره جایگزین  شدند و در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به پرسشنامه سرمایه عاطفی گلپرور(1397)پاسخ دادند . آزمودنی های گروه آزمایش به صورت گروهی آموزش مثبت نگری را دریافت کردند و گروه کنترل تحت هیچ گونه آموزشی قرار نگرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 26 و با استفاده از آزمونهای تحلیل کوواریس چند متغیری و تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج پژوهش نشان دادآموزش مثبت نگری باعث افزایش سرمایه عاطفی زنان شد( P<0.05 ). بنابراین با توجه به نتایج پژوهش، استفاده از روان‌درمان‌گری مثبت‌نگر در مراکز مشاوره جهت افزایش سرمایه عاطفی زوجین پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of positive psychotherapy on emotional capital of women with marital conflicts

نویسندگان [English]

  • mohammad ziaee 1
  • mansoreh zarean 2
  • Ali tavakole 1
1 qom
2 qom
چکیده [English]

The main aim of the present study was to determine the effectiveness of positive psychotherapy on social adaptation, cognitive flexibility and emotional capital  of women with marital conflicts in counseling centers in Qom. The current research method is semiexperimental with a pretest and posttest research design with a control group. The population included all the women who referred to counseling centers in Qom city in 1400 and 1401. The sample was randomly selected in the two groups of 15 people from women who referred to Farhan and Saman counseling centers in Qom city thorough purposeful assignment. They were  assigned   to the pretest and posttest stages and answered the  Golparvar's Emotional Capital  Scale(2017). The subjects of the experimental group received positivity training as a group, and the control group did not receive any training. The data are analyzed using SPSS software version 26 and using multivariate   and univariate Covaris analysis tests. The results of the research showed that positivity education increased the cognitive flexibility of women (P<0.05). Positivity training increased women's emotional capital (P<0.05). Also,

کلیدواژه‌ها [English]

  • positivity
  • emotional capital
  • women