طراحی و ساخت مقیاس زمینه‌یابی پیمان شکنی زناشویی بر اساس اندیشه اسلامی (مقیاس اولیه)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دانشگاه مرودشت

3 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

4 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی، ساخت و اعتبارسنجی مقیاس اولیه زمینه‌یابی پیمان شکنی زناشویی بر اساس اندیشه اسلامی تدوین گردید. روش پژوهش مذکور، ترکیبی اکتشافی متوالی است و شامل دو بخش کیفی و کمی می‌شود. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، داده‌ها از متون اسلامی استخراج و مقوله‌ها و عوامل به دست آمد و در بخش کمی نتایج حاصل از بخش کیفی جهت استخراج گویه‌ها و ساخت مقیاس مورد استفاده قرار گرفت. حجم نمونه در بخش کمی 50 نفر از کاربران متاهل موجود در شبکه‌های اجتماعی است که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. بر اساس نتایج حاصل از روایی سنجی داده‌ها، نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) با استفاده از ارزیابی 10 نفر از کارشناسان در دامنه 80/0 تا 0/1  گزارش شد که نشان از تایید روایی محتوای مقیاس دارد. همچنین، اعتبارسنجی گویه‌ها با استفاده از ضریب آلفای 81/0 و روش دو نیمه کردن نمره 61/0 مورد تایید قرار گرفت. بنابراین، مقیاس اولیه با 56 گویه به دست آمد که می‌تواند زمینه‌ها و عوامل فردی و ارتباطی پیمان شکنی زناشویی بر اساس اندیشه اسلامی را ارزیابی نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and developing a survey scale for marital infidelity based on Islamic thought (primary scale)

نویسندگان [English]

  • mohammad Zarei Tubkhana 1
  • Razia Jafari 2
  • ali Zuhairi Hashem Abadi 3
  • hadith Chiragian 4
1 A member of the academic staff of the family department of Seminary and University,
2 Marodasht University
3 Seminary and university research institute
4 Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

The present study was developed with the aim of designing, building and validating  survey marital contract breaking scale based on Islamic thought. The research method is a sequential exploratory combination and includes two qualitative and quantitative parts. In the qualitative section, using the qualitative content analysis method, data were extracted from Islamic texts and categories and factors were obtained, and in the quantitative section, the results obtained from the qualitative section were used to extract items and build a scale. The sample size in the quantitative section is 50 married users in social networks who were selected by available sampling method. Based on the results of data validation, content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI) using the evaluation of 10 experts were reported in the range of 0.80 to 0.1, which shows the content validity of the scale. Also, the validity of the items was confirmed using the alpha coefficient of 0.81 and the method of halving the score of 0.61. Therefore, the initial scale was obtained with 56 items that can report the  grounds and individual and relational factors of marital contract breaking based on Islamic thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The scale of breaking the marital infidelity
  • infidelity
  • Islam