نقش میانجی مرزهای زوجینی در رابطه بین کیفیت استفاده از فضای مجازی و کارآمدی خانواده

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، قم، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی مرزهای زوجینی در رابطه بین کیفیت استفاده از فضای مجازی و کارآمدی خانواده با روش توصیفی از نوع هم‌بستگی بود. جامعه آماری پژوهش متأهلین شهر قم در سال 1400 بود که از میان آنها 120 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس تعیین گردید. برای انجام پژوهش از پرسشنامه‌های سنجش کارآمدی خانواده صفورائی(S. FEQI) (1399)، پرسشنامه فضای مجازی تقیان و صفورائی (1399) و مرزهای زوجینی هوشیاری (H. SBQ) (1399) استفاده شده است. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری ضریب هم‌بستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی و سایر شاخص‌های آماری توصیفی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین کیفیت استفاده از فضای مجازی با کارآمدی خانواده هم‌بستگی منفی و معناداری وجود دارد. بین مرزهای زوجینی و کارآمدی خانواده هم‌بستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بین کیفیت استفاده از فضای مجازی و مرزهای زوجینی هم‌بستگی منفی معناداری وجود دارد. مرزهای زوجینی در رابطه بین کیفیت استفاده از فضای مجازی و کارآمدی خانواده به‌صورت کامل نقش میانجی دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of the Spousal boundaries Relations between cyber space and Family efficiency.

نویسندگان [English]

  • fatemeh shirchi 1
  • fatemeh Mohsenzadeh 2
1 Department Psychologie university Bent alhoda. Qom. iran
2 Departmant Azad. qom. iran
چکیده [English]

The aim of this study was to study The  mediating   role of the Spousal  borer relation between cyber space and Family efficiency. The research method was descriptive-correlational one. The population was  married couples in Qom in 1400 years . 120 were selected  as sample through random sampling. To collect the data, Safurayi (1388) Family Efficiency Questioner based on Islamic view, Taghian and Safurayi (1399) cyber space and Houshyari (1399) Spousal Boundaries Questioner were used. The results were analyzed using correlation coefficient, Linear regression analysis and Path Analysis statistical methods. The findings showed that: there was a significant negative relationship between cyber space and Family efficiency. there was a significant positive relationship between Spousal Boundaries and Family efficiency.there was a significant negative relationship between cyber space and Spousal Boundaries. the Spousal Communication Boundaries as a whole play a mediating role in the relationship between cyber space and Family efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family efficiency
  • cyber space
  • Spousal Boundaries