بررسی مقایسه سطح شادکامی والدین داری یک و چند فرزند

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سطح شادکامی والدین دارای یک فرزند و چند فرزند انجام شده است. روش پژوهش از نوع علّی– مقایسه‌ای و ابزار پژوهش پرسشنامه شادکامی آکسفورد (1989) می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمین دارای فرزند منطقه چهار استان قم می‌باشد. در این پژوهش، تعداد 120 معلم مرد و زن (35 تا 55 سال) از دو گروه والدین تک‌فرزند (37) و چند‌فرزند (83) به روش خوشه‌ای تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و به گویه‌های پرسشنامه شادکامی آکسفورد پاسخ دادند. یافته‌ها در نرم‌افزار spss نسخه 18 و با استفاده از آزمون t دو گروه مستقل تجزیه‌و‌تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد تفاوت معناداری بین میزان شادکامی در دو گروه والدین تک‌فرزند و والدین دارای چند فرزند وجود دارد و والدین دارای فرزندان متعدد نسبت به والدین دارای یک فرزند، میزان بالاتری از شادکامی برخوردار .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the level of Happiness of Parents with One or More Children

نویسنده [English]

  • ali bayat
phd student
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the level of happiness of parents with one child and parents with several children. The research method is causal-comparative and the research tool was the Oxford Happiness Questionnaire (1989). The population of this study  was all teachers with children in Qom province. In this study, 120 male and female teachers (35-55 years old) from two groups of parents  with  one child (37) and several children (83) were selected by random cluster sampling. Participants responded to the Oxford Happiness Questionnaire items. The results show that there  was a significant difference between the level of happiness in the two groups of parents with one child and parents with several children and parents  with  several children has a higher level of happiness than parents with one child.

کلیدواژه‌ها [English]

  • happiness
  • parents with one child
  • parents with several children