نقش سه‌گانه تاریک شخصیت در ابعاد مقابله دینی با میانجی‌گری تصور از خدا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قرآن و حدیث

2 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه قرآن و حدیث

3 گروه روان شناسی دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سه‌گانه تاریک شخصیت در تبیین ابعاد مثبت و منفی مقابله دینی با میانجی‌گری تصوّر از خدا انجام گرفت. شرکت‌کنندگان این پژوهش 311 نفر (151 مرد و 160 زن) بودند که به روش نمونه‌‌گیری در دسترس، به مقیاس‌های سه‌گانه تاریک شخصیت، تصوّر از خدا و مقیاس کوتاه مقابله دینی پاسخ دادند. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها از روش هم‌بستگی، مدل یابی علّی، تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره استفاده شد. یافته‌ها از هم‌بستگی میان متغیرهای پژوهش حکایت داشت. همه‌ی سه‌گانه تاریک و همه خرده آزمون‌هایش با مقابله دینی منفی و تصوّر منفی از خدا رابطه داشتند. هم‌چنین ماکیاولیانیسم و سایکوپاتی با تصوّر مثبت از خدا و خودشیفتگی و تصوّر مثبت از خدا رابطه داشتند. در برازش مسیر‌های مدل معلوم گردید که مسیر مستقیم سه‌گانه تاریک به مقابله دینی منفی معنادار نیست و مسیر سه‌گانه تاریک به تصوّر از خدا و تصوّر از خدا به مقابله دینی منفی معنادار است. بر این اساس نقش میانجی‌گری تصوّر از خدا برای رابطه میان سه‌گانه تاریک و مقابله دینی منفی تایید گردید. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت سه‌گانه تاریک می‌تواند از طریق تصوّر از خدا در راهبرد منفی مقابله‌ی دینی نقش‌آفرینی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of the dark triad in the dimensions of religious coping mediated by the God Image

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Karami 1
  • Mohammad Taghi Tabik 2
  • Mohammad Reza Hasanzade Tavakoli 3
1 Quran & Hadith University
2 University of Quran & Hadith
3 Quran & Hadith University
چکیده [English]

Religious coping is a very important structure that plays a role in physical and mental health. In this study, investigated the role of dark triad   of personality in explaining the dimensions (positive/negative) of religious coping mediated by God image. The participants in this study were 311 people (151 men, 160 women) who responded to the three scales by available sampling method: Dark Triad, Image of God and Short Scale of Religious Coping. In this study, used correlational  method, causal modeling, T test and multivariate regression analysis. The findings showed a correlation between research variables. All subscales of Machiavellianism, narcissism, and psychopathy were associated with negative religious coping and negative image of God. Accordingly, the mediating role of the image of God in the relationship between the dark trinity and negative religious coping was confirmed.The results of this study showed that all subscales of the dark triad variable have the power to predict negative coping and the idea of God played a mediating role for the relationship between these two variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious coping
  • God image
  • dark triad
  • religiosity