تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر آسیب‌های اجتماعی و روانی دانش‌آموزان مدارس متوسطه اول شهرستان قم در سال تحصیلی 96-1395

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم، ایران

2 دانشجوی دکتری قرآن و روان‌شناسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر آسیب‌های اجتماعی و روانی دانش‌آموزان مدارس متوسطه اول شهرستان قم در سال تحصیلی 96-1395 به اجرا درآمد. پژوهش به روش شبه‌آزمایشی و اجرای طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با دو گروه کنترل و آزمایش و با آرایش تصادفی در مورد آزمودنی‌های همتا انجام گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر، 7791 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر شهرستان قم بودند که تعداد 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته نگرش‌سنج خشونت و اعتیاد به سیگار و سنجش استرس و هیجان بوده که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ معادل 0.78 تعیین گردید و به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون در بین گروه‌های آزمایش و کنترل اجرا گردید. داده‌های گردآوری‌شده از طریق آزمون‌های کوواریانس و تی مستقل تحلیل گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد که آموزش مهارت‌های زندگی با اطمینان 99% بر میزان خشونت، اعتیاد به سیگار، استرس و هیجان دانش‌آموزان متوسطه اول مؤثر بوده و سبب کاهش میزان هریک از مؤلفه‌های فوق در گروه آزمایش گردیده است. آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی و روانی دانش‌آموزان مؤثر می‌باشد و برگزاری آموزش مهارت‌های زندگی توسط مشاوره مدرسه امری الزامی می‌باشد. بنابراین نتایج حاکی از تأثیر مثبت آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی و روانی در دانش‌آموزان مدارس متوسطه قم بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Life Skills Training on Social and Mental Damage of First High School Students in Qom City in the Academic Year of 1395 – 1396

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Salehi Bahabadi 1
  • Amin Rahmati 2
  • Mojtaba Farhoush 2
1 Master of Psychology, Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran
2 PhD student in Quran and Psychology, Mustafa International Society, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of life skills training on social and mental damage of first grade high school students in Qom in the academic year of 1395 - 1396. The research was quasi-experimental and pre-test and post-test design with two groups of control and experiment with random arrangement of peer subjects. The statistical population of the present study was 7791 male and female students of Qom. 100 individuals were selected as the sample. A simple random sampling method was used. The method of collecting library and field information and data collection tools was a researcher-made questionnaire on attitude of violence and cigarette addiction and stress and excitement assessment whose reliability was The Cronbach’s alpha method was 0.78 and was carried out in the pre-test and post-test in the experimental and control groups. The collected data were analyzed using descriptive and inferential statistics and analyzed by independent covariance and t-test. Findings show that life skills training with 99% confidence has been effective in reducing violence, addiction, stress, and excitement among high school students and decreasing the amount of each of these components in the experimental group. Life skills training are effective in reducing the social and mental damage of students and conducting life skills training by school counseling is required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life skills
  • social damage
  • violence
  • cigarette addiction
  • mental damage
  • stress
  • excitement