طلاق عاطفی: نقش ویژگی‌های شخصیتی و دلبستگی به خدا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی با رویکرد اسلامی، مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران

2 دکتری روان‌شناسی، هیات علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان پیش‌بین کنندگی ویژگی‌های شخصیتی و دلبستگی به خدا برای طلاق عاطفی انجام شد.  طرح پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. بدین منظور 238 نفر از جامعه طلاب و دانشجویان مرد و زن متأهل شهر قم در سال تحصیلی 1399-1398 به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه‌های طلاق عاطفی، دلبستگی به خدا و ویژگی‌های شخصیتی پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی برون‌گرایی و موافق بودن، روان‌آزردگی و گشودگی با طلاق عاطفی ارتباط وجود دارد. همچنین رابطه بین همه مؤلفه‌های سبک دلبستگی به خدا با طلاق عاطفی منفی و معنادار بود. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی برون‌گرایی و موافق بودن به صورت منفی و ویژگی‌های شخصیتی باوجدان بودن و روان‌آزردگی به صورت مثبت در مجموع 12 درصد از واریانس طلاق عاطفی را پیش‌بینی می‌کنند. همچنین مؤلفه دید مثبت از خدا و جوارجویی از مؤلفه‌های دلبستگی به خدا نیز در مجموع 15 درصد از واریانس طلاق عاطفی را تبیین می‌کنند. این یافته‌ها نقش مهم ویژگی‌های شخصیتی و دلبستگی به خدا در پیش‌بینی طلاق عاطفی بین زوجین را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emotional divorce: the role of personality traits and Attachment to God

نویسندگان [English]

  • Abbas Khalili 1
  • Reza Mahkam 2
  • Hossein Rezaeian Bilondi 3
1 M.A in Counseling and Guidance with Islamic Approach, Institute of Ethics and Education, Qom, Iran
2 PhD in Psychology, Imam Khomeini educational and Research Institute, Qom, Iran
3 PH.D Student of Psychology, Imam Khomeini educational and Research Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between personality traits and attachment to God with emotional divorce. The research design was descriptive and correlational. For this purpose, 238 married male and female students in Qom in the academic year 1399-1399 were selected by convenience sampling method and answered the questionnaires of emotional divorce, attachment to God and personality traits. Data were analyzed using Pearson correlation and stepwise regression tests. Findings showed that there is a relationship between extraversion and agreeable personality traits, emotional distress and openness with emotional divorce. Also, the relationship between all components of the style of attachment to God with emotional divorce was negative and significant. The results of stepwise multiple regression analysis showed that personality traits of extroversion and agreeing negatively and personality traits of being conscientious and psychologically positively predict a total of 12% of the variance of emotional divorce. Also, the component of positive view of God and seeking the components of attachment to God also explain a total of 15% of the variance of emotional divorce. These findings show the important role of personality traits and attachment to God in predicting emotional divorce between couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality Traits
  • Emotional Divorce
  • attachment to God