رابطه جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های دلبستگی با مکانیسم‌های دفاعی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، مؤسسه اخلاق و تربیت، قم، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی جامعةالمصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران

3 دانشیار روان‌شناسی تربیتی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رابطه جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های دلبستگی با مکانیسم‌های دفاعی در بین طلاب سطح دو حوزه علمیه قم انجام شد. روش پژوهش توصیفی همبستگی بود. تعداد 174 نفر از آنها به ‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از سه پرسشنامه «جهت‌گیری مذهبی آلپورت و راس»، «سبک‌های دلبستگی هازان و شیور» و «مکانیسم‌های دفاعی اندروز و همکاران» استفاده شد. داده‌ها توسط میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با کمک نرم‌افزارSPSS  مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. نتایج به ‌دست‌آمده از پژوهش نشان داد بین جهت‌گیری مذهبی و مکانیسم‌های دفاعی رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد. همچنین بین سبک‌های دلبستگی و مکانیسم‌های دفاعی نیز رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد. بررسی متغیرهای مستقل پژوهش با یکدیگر (یعنی جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های دلبستگی) نیز بیانگر رابطه مثبت معنی‌دار بین آن دو بود. در تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها مشخص شد بین جهت‌گیری مذهبی بیرونی و مکانیسم‌های دفاعی رشدنایافته همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود دارد. همچنین بین سبک دلبستگی اجتنابی و مکانیسم‌های دفاعی رشدنایافته رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. بین سبک دلبستگی دوسوگرا هم با مکانیسم‌های رشدنایافته و هم با مکانیسم‌های دفاعی روان‌آزرده رابطه معنی‌دار وجود دارد. همچنین بین سبک دلبستگی ایمن با جهت‌گیری مذهبی بیرونی و نیز بین سبک دلبستگی دوسوگرا با جهت‌گیری مذهبی بیرونی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Religious Orientation and Attachment Styles with Defense Mechanisms

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Kafil 1
  • Hassan Taqian 2
  • Mohammad Mahdi Safouraei 3
1 Master of Counseling and Guidance, Institute of Ethics and Education, Qom, Iran
2 assistant professor in psychology, Al-Mostafa University, Qom, Iran
3 Associate Professor of Educational Psychology, Al-Mustafa International University, Qom, Iran
چکیده [English]

The present study aims at investigating the relationship of religious orientation and attachment styles with defense mechanisms among seminary students in level two in Qom seminary. 174 subjects were selected through sampling. To do the research, three questionnaires were used: Allport and Ross religious orientation scale (21 items), Hazan and Shaver’s attachment style questionnaire (15 items), and defense mechanism scale by Andrews et al (40 items). The data were analyzed using mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient, and multiple regression as well as SPSS software. The obtained results showed a meaningful positive relation between religious orientation and defense mechanisms. Besides, they showed a meaningful positive relation between attachment styles and defense mechanisms. Investigation of independent variables of the study (religious orientation and attachment styles) also showed a meaningful positive relation between them. The data analysis showed a meaningful positive relation between external religious orientation and non-grown defense mechanisms. It showed that there is also a meaningful positive relation between avoidance attachment style and non-grown defense mechanisms. It also showed a meaningful relation between ambivalent attachment style and non-grown mechanisms on the one-hand and neurotic defense mechanism on the other hand. Besides, it showed that there is a meaningful positive relation between safe attachment style and external religious orientation as there is a meaningful relation between ambivalent attachment style and external religious orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious orientation
  • attachment styles
  • defense mechanisms
  • seminary students
  • Qom seminary