راهکارهای مدیریت خشم از منظر آموزه‌های اسلام، اندیشمندان اخلاق اسلامی و روان‌شناسی نوین

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری قرآن و روان‌شناسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی مثبت‌گرا، مؤسسۀ آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری مدرسی معارف گرایش اخلاق دانشگاه معارف ، قم، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تبیین راهکارهای مدیریت خشم از منظر آموزه‌های اسلام (آیات و روایات)، اندیشمندان اخلاق اسلامی و روان‌شناسی نوین بود. بدین‌منظور آیات و روایات مربوط به کنترل خشم بررسی شد، و با جمع‌بندی بین آنها مدیریت خشم از منظر اسلام تبیین شد، سپس متون مرتبط با خشم در آثار اندیشمندان اخلاق اسلامی و روان‌شناسی نوین، جمع‌آوری و تحلیل شد و راهکارهای مدیریت خشم از منظر هر یک ارائه شد. یافته‌ها نشان داد قرآن و روایات هدف و مبانی و اصول مدیریت خشم را تبیین کرده‌اند و در مقام بیان تمامی جزئیات و روش‌ها نبودند. اگرچه در قرآن و روایات راهکارهایی برای مدیریت خشم ارائه شده است، اما کنترل خشم منحصر به این روش‌ها نیست و می‌توان راهکارهایی از روان‌شناسی نوین را به‌کار برد، همان‌گونه که علمای اخلاق در آثارشان علاوه بر روش‌‌های تبیین شده در آیات و روایات، با روش عقلی، درون‌نگری و مشاهده‌های شخصی، راهکارهایی را جهت مدیریت مطلوب خشم ارائه کرده‌اند. در مقایسه یافته‌های این پژوه با پژوهش‌های قبلی مشاهده می‌شود پژوهشگران در بررسی تطبیقی راهکارهای مدیریت خشم در اسلام و روان‌شناسی، اسلام را شامل آموزه‌های قرآن و روایات و علمای اخلاق دانستند، درحالی‌که بایستی آموزه‌های اسلام و راهکارهای علمای اخلاق از یکدیگر تفکیک شوند و سپس با روان‌شناسی مقایسه شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategies of Anger Management from the Perspective of the Islamic Teachings, the Thinkers of Islamic Ethics, and Modern Psychology

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Farhoush 1
  • Mortaza Kashani Nejad Abyaneh 2
  • Seyyed Mohammad Hassan Mir Mohamadian 3
1 PhD student in Quran and Psychology, Al-Mustafa International Society, Qom, Iran
2 MA in positive psychology, the Academic Institute for Ethics and Education, Qom, Iran
3 Ph.D. student in Ethics, Maaref University, Qom, Iran
چکیده [English]

This study aimed at the explanation of the strategies of anger management from the perspective of the Islamic teachings (verses and hadiths), the thinkers of Islamic ethics, and modern psychology. For this purpose, the verses and hadiths on anger control were examined, and by studying the relations between the verses and hadiths, the anger management from the perspective of Islam teachings was explained; then, the texts related to anger in the thinkers’ works on Islamic ethics and modern psychology were collected and analyzed, and the strategies of anger management from each perspective was presented. The findings showed that the Qur’an and hadiths explained the objective, foundations, and principles of anger management, and did not attempt to express all its details. The Qur’an and hadiths have presented the strategies for anger management, but anger control is not limited to them. Therefore, we can use some strategies in modern psychology, just as the scholars of ethics in their works they not only have explained the strategies in the verses and hadiths, but have also presented the strategies for desirable ager management through rational method, introspection and personal observations. Comparing the findings of this study with previous studies, it can be seen that in a comparative study on the strategies of anger management in Islam and psychology, researchers considered Islam to consist of the teachings of the Qur’an and hadiths, and moral scholars’ moral teachings, while the teachings of Islam, and the teachings of moral scholars should be separated from each other, and then compared with psychology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anger
  • anger management
  • wrath
  • Islam
  • moral scholars
  • psychology
  • spiritual strategies