پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس جهت‌گیری مذهبی و کمال‌گرایی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی مؤسسۀ آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه معارف، قم، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی جامعةالمصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های بهداشت روانی، رضایت از زندگی است. رضایت از زندگی تأثیر بسزایی در افزایش بهزیستی روانی و پیشگیری از آسیب‌های روانی دارد. لذا پژوهشگران زیادی با هدف یافتن راه‌های افزایش رضایت از زندگی به بررسی متغیرهای همبسته با رضایت از زندگی پرداخته‌اند. هدف این پژوهش، پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس دو متغیر جهت‌گیری مذهبی و کمال‌گرایی می‌باشد. این پژوهش، از نوع توصیفی _ همبستگی می‌باشد. نمونه مورد مطالعه 292 نفر از دانشجویان کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل در دانشگاه دولتی و آزادشهر شهرضا است که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و پرسش‌نامه‌های جهت‌گیری مذهبی آلپورت، رضایت از زندگی دینر و کمال‌گرایی تری شورت را تکمیل نمودند. در بررسی رابطۀ بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. کلیه تحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spss24 انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که جهت‌گیری مذهبی درونی با رضایت از زندگی رابطۀ مثبت و معنادار دارد. همچنین کمال‌گرایی مثبت با جهت‌گیری مذهبی درونی رابطۀ مثبت و معنا‌دار و با جهت‌گیری مذهبی بیرونی رابطۀ منفی و معنا‌داری دارد. در مجموع می‌توان گفت: رضایت از زندگی می‌تواند توسط متغیرهای جهت‌گیری مذهبی درونی و کمال‌گرایی مثبت پیش‌بینی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Life Satisfaction Based on Religious Orientation and Perfectionism

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Baqi 1
  • Jafar Jodeiri 2
  • Hassan Taqian 3
1 MA in Counseling and Guidance, the Academic Institute for Ethics and Education, Qom, Iran
2 assistant professor, the Department of Counseling, Islamic Maaref University, Qom, Iran
3 assistant professor in psychology, Al-Mostafa University, Qom, Iran
چکیده [English]

Life satisfaction is one of the most important components in any person’s life. Life satisfaction is of a great effect on increasing mental well-being and preventing psychological traumas. Therefore, with the aim of finding ways to increase life satisfaction, many researchers have studied the variables associated with life satisfaction. The present study aims at predicting life satisfaction based on religious orientation and perfectionism. This study is of descriptive-correlational type. The sample studied consisted of 292 students in associate, BA and MA courses in state university and Islamic Azad university in Shareza city, selected through available sampling method, who then completed Allport religious orientation scale, Diener life satisfaction scale and Terry-Short perfectionism scale. In investigating the relationship between variables, we used Pearson correlation coefficient. All analyses were done through SPSS 24 software. The findings showed that internal religious orientation has a positive and significant relationship with life satisfaction, but external religious orientation has no significant relationship with life satisfaction. Furthermore, positive perfectionism has a positive and significant relationship with internal religious orientation and has a negative and significant relationship with external religious orientation, but negative perfectionism has only a negative and significant relationship with external religious orientation. In addition, there is a positive and significant relationship between positive perfectionism and life satisfaction, but there is no significant relationship between negative perfectionism and life satisfaction. In general, life satisfaction can be predicted by the variables of internal religious orientation and positive perfectionism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • external religious orientation
  • internal religious orientation
  • life satisfaction
  • positive perfectionism
  • negative perfectionism