رابطۀ ابعاد دینداری و جهت‌گیری دینی با رضایت زناشویی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی اسلامی مؤسسۀ آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ، قم، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ ابعاد دینداری و جهت‌گیری دینی با رضایت زناشویی است. روش پژوهش از نظر اهداف، کاربردی و به لحاظ شیوۀ گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری 6996 نفر از معلمان متأهل شهر قم بودند. نمونۀ آماری 377 نفر از اعضای جامعه آماری بودند که به شیوۀ تصادفی طبقه‌ای _ نسبی انتخاب و به پرسش‌نامه‌‌های استاندارد رضایت زناشویی انریچ، ابعاد دینداری گلاک و استارک و جهت‌گیری دینی آلپورت پاسخ دادند. تجزیه‌وتحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها در حد آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون هم‌زمان در قالب نرم‌افزار Spss-V22 نشان داد: ابعاد دینداری و جهت‌گیری دینی، می‌توانند رضایت زناشویی را پیش‌بینی کنند. بین نمرۀ کل ابعاد دینداری، ابعاد عاطفی و مناسکی با رضایت زناشویی همبستگی مثبت وجود دارد. بین جهت‌گیری دینی درونی با رضایت زناشویی همبستگی مثبت وجود دارد. بین نمرۀ کل ابعاد دینداری و تمام ابعاد آن با جهت‌گیری دینی درونی همبستگی مثبت وجود دارد. تفاوت معنا‌داری بین گروه زنان و مردان یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between the Dimensions of Religiosity and Religious Orientation with Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Hassan Yaqubi Sarbala 1
  • Seifollah Fazlollahi 2
  • Mohammad Reza Jahangirzadeh Qomi 3
1 MA in Islamic psychology, the Academic Institute for Ethics and Education, Qom, Iran
2 assistant professor in curriculum planning, Azad University, Qom Branch, Qom, Iran
3 lecturer (Ph.D.) in psychology, Imam Khomeini Education and Research Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

This paper addresses the relation between dimensions of religiosity and religious orientation with marital satisfaction. The research method is practical in terms of objectives, and it is descriptive and correlational in terms of data collection method. The statistical population consisted of 6996 married teachers in Qom. The statistical sample included 377 teachers of the statistical population who were selected through stratified-relative random sampling method, they answered three standard questionnaires: Enrich marital satisfaction (1995), the Glock’s and Stark’s dimensions of religiosity (1995), and Allport’s religious orientation (1997). Descriptive and inferential analysis of the data at the level of Pearson correlation test and simultaneous regression analysis through SPSS-V22 software showed that the dimensions of religiosity and religious orientation can predict marital satisfaction. There is a positive correlation between the total score of the dimensions of religiosity and emotional and ritual dimensions with marital satisfaction. In addition, there is a positive correlation between internal religious orientation and marital satisfaction. There is also a positive correlation between the total score of the dimensions of religiosity and all its dimensions with the internal religious orientation. According to these findings, there was no significant difference between men and women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • dimensions of religiosity
  • religious orientation