بررسی رابطۀ هدفمندی بر اساس منابع اسلامی و ویژگی‌های شخصیت با رضایت از زندگی در دو گروه طلاب و دانشجویان

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روان‌شناسی مثبت‌گرا، پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 استادیار گروه اخلاق مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

3 دکتری روان‌شناسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ هدفمندی بر اساس منابع اسلامی و ویژگی‌های شخصیت با رضایت از زندگی در دو گروه طلاب و دانشجویان بود. این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و به صورت نمونه‌گیری در دسترس از بین جامعۀ 2520 نفری انتخاب گردیدند. یافته‌ها نشان دادند در هر دو گروه دانشجویان و طلاب بُعد شخصیتی روان‌رنجورخویی رابطۀ منفی و معناداری با رضایت از زندگی دارد و ابعاد شخصیتی برون‌گرایی، سازگاری و وظیفه‌شناسی رابطۀ مثبت و معناداری با رضایت از زندگی در هر دو گروه دارد. در هر دو گروه، بین دو متغیر رضایت از زندگی و بُعد گشودگی، رابطۀ معنا‌داری وجود ندارد. یافته دیگر نشان داد در هر دو گروه، متغیر رضایت از زندگی، با متغیر هدفمندی بر اساس منابع اسلامی، همبستگی مثبت و معنا‌داری دارد. همچنین نمرۀ کل هدف با روان‌رنجورخویی در هر دو گروه رابطۀ منفی و معنا‌داری دارد. در جامعۀ دانشجویان، متغیر هدف با سایر ابعاد شخصیت به جز گشودگی، رابطۀ مثبت و معنا‌داری دارد و در جامعۀ طلاب، متغیر هدف با بُعد گشودگی از ابعاد شخصیت، رابطۀ منفی و معنا‌داری دارد. اما رابطۀ این متغیر با سایر ابعاد شخصیت، مثبت و معنا‌دار است. هدفمندی از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت از زندگی می‌باشد. همچنین ویژگی‌های شخصیتی نیز متغیر دیگری است که بر بسیاری از ابعاد زندگی انسان همچون رضایت و هدفمندی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Purposefulness Based on Islamic Sources and Personality Traits with and Their Relationship with Life Satisfaction in Two Groups of Seminary and University Students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Hosseini Bidokhti 1
  • Hadi Hossein-Khani 2
  • Mohammad Reza Bonyani 3
1 MA student in psychology, the Academic Institute for Ethics and Education, Qom, Iran
2 Assistant Professor of Ethics, Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Imam Khomeini Educational and Research Institute
چکیده [English]

This study aimed at the relationship of purposefulness based on Islamic sources and personality traits with and their relationship with life satisfaction in two groups of seminary and university students. The research method is descriptive and correlational and the statistical population was selected from 2520 people by available sampling. The findings showed that, in both groups of students, the personality trait of neuroticism had a negative and significant relationship with life satisfaction, and the traits of extraversion, agreeableness and conscientiousness had a positive and significant relationship with life satisfaction. In both groups, there was no significant relationship between the two variables of life satisfaction and openness. Another finding showed that, in both groups, the variable of life satisfaction had a positive and significant correlation with the variable of purposefulness based on Islamic sources. Furthermore, the total score of the goal had a negative and significant relationship with neuroticism in both groups. In the group university students, the target variable has a positive and significant relationship with other traits of personality except openness, and in the group seminary students, the target variable has a negative and significant relationship with the openness. But the relationship of this variable with other personality traits is positive and significant. Purposefulness is one of the variables affecting life satisfaction. Furthermore, personality traits are another variable that affects many aspects of human life such as satisfaction and purposefulness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • purposefulness based on Islamic sources
  • personality
  • life satisfaction
  • seminary (Howzeh) students
  • university students