نقش هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی در پیش‌بینی دین‌داری دانش‌آموزان دبیرستانی قزوین

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با دین‌داری و تعیین نقش پیش‌بینی هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی در دین‌داری بین دانش‌آموزان شهرستان قزوین می‌باشد. روش این پژوهش، توصیفی و همبستگی است. جامعۀ آماری، همۀ دانش‌آموزان دبیرستان ناحیه دو شهرستان قزوین می‌باشد. نمونۀ پژوهش 100 نفر دانش‌آموز پسر بود که به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از: مقیاس هوش هیجانی، مقیاس مهارت‌های اجتماعی و مقیاس دین‌داری. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری صورت گرفت. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین هوش هیجانی، مهارت‌های اجتماعی و دین‌داری رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد هر یک از متغیرهای هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی می‌تواند به‌عنوان متغیر پیش‌بین، متغیر دین‌داری را به‌عنوان متغیر ملاک پیش‌بینی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Emotional Intelligence and Social Skills on Predicting Religiosity of High School Students in Qazvin

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Mehralian 1
  • Mohammad Rezaei 1
  • Abolqasem Isamorad 2
  • Mahdiyeh Hadadian 1
1 MA in educational psychology, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 assistant professor in psychology, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship emotional intelligence and social skills with religiosity and to determine the predictive role of emotional intelligence and social skills in religiosity of the students in Qazvin. The research method was descriptive and correlational. The statistical population consisted of all high school students at district 2 in Qazvin. The sample of the study was 100 male students who were selected by multi-stage cluster sampling. The research tools included Emotional Intelligence Scale, Social Skills Scale and Religiosity Scale. The gathered data were analyzed through Pearson correlation and multivariate regression analysis. The findings of Pearson correlation showed that there was a positive and significant relationship between emotional intelligence, social skills, and religiosity. Furthermore, the findings of multivariate regression analysis showed that each of the variables of emotional intelligence and social skills as a predictor variable could predict the religiosity variable as a criterion variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity
  • emotional intelligence
  • social skills
  • high school students