مقایسۀ روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی و انواع عشق در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره مؤسسۀ آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، مقایسۀ روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی و انواع عشق در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم است. این پ‍‍ژوهش، از نوع توصیفی _ پیمایشی است. از میان طلاب متأهل مشغول به تحصیل در سطوح عالی و خارج مدرسه علمیه الهادی استان قم به تعداد 100 نفر و همچنین دانشجویان متأهل مرد در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد (واحد پردیسان) به تعداد 1645، بر اساس فرمول تعیین حجم کوکران، طلاب 80 نفر و دانشجویان 312 نفر به‌عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، فرم کوتاه پرسش‌نامه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه یانگ، پرسش‌نامه عشق مثلثی استنبرگ و پرسش‌نامه احساس تنهایی بود. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که دانشجویان از لحاظ روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه به‌طور کلی میانگین بیشتری نسبت به طلاب داشتند. همچنین این گروه، از لحاظ احساس تنهایی و بعد شوق در میان ابعاد سه‌گانه عشق، میانگین بیشتری نسبت به طلاب داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between the Early Maladaptive Schemas, Feeling Loneliness and Types of Love in Married Male University Students and Seminary Students in Qom Province

نویسندگان [English]

  • Mahdi Shakeri 1
  • Mohammad Reza Mousavi Nasab Kermani 2
1 MA in Counseling and Guidance, the Academic Institute for Ethics and Education, Qom, Iran
2 assistant professor in educational sciences, Imam Khomeini Education and Research Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

The present study aims at a comparison between the initial maladaptive schemas, feeling loneliness and types of love in married male students of university and seminary schools in Qom province. The study is of descriptive-survey type and the statistical population consisted of 100 seminary students in high levels in al-Hadi school. Similarly, the population included 1645 married male students in Faculty of Humanities in Islamic Azad University of Pardisan. The statistical sample of the study based on the Cochran formula for determining sample size consisted of 80 seminary students and 312 university students. The sampling method was available sampling one. The tool for gathering data included Sternberg's Triangular Love Scale (1994); Russell, Peplau and Cutrona Loneliness Scale (1980); and Young’s Early Maladaptive Schemas Questionnaire (1995). For statistical analysis of the data, the parameters and methods of descriptive and inferential statistics were used. The findings showed that there is a meaningful difference in early maladaptive schemas between married male students in seminary and university; the university students had a higher mean in early maladaptive schemas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • early maladaptive schemas
  • feeling loneliness
  • types of love
  • seminary students
  • university students