رابطۀ باورهای مذهبی با خودپایی در دانشجویان

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

استادیار گروه روان‌شناسی واحد دزفول دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ باورهای مذهبی با خودپایی در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان بود. جامعۀ آماری پژوهش، دانشجویان پسر مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان بود که تعداد 173 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت است از: آزمون جهت‌گیری مذهبی بهرامی احسان و مقیاس خودپایی اسنایدر. روش پژوهش از نوع همبستگی بود که به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها علاوه بر روش‌های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار از روش‌های آمار استنباطی همانند همبستگی و رگرسیون نیز استفاده شد. نتایج نشان داد که بین جهت‌گیری مذهبی (22/0) و ارزنده‌سازی (62/0) با خودپایی رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد (01/0>p). همچنین بین سازمان‌نایافتگی (50/0-) و کامجویی (28/0) با خودپایی رابطۀ منفی معناداری وجود دارد (01/0>p). نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای ارزنده‌سازی (622/0=β)، سازمان نایافتگی (318/0-= β) و کامجویی (133/0-= β)، 49/0 واریانس خودپایی را پیش‌بینی می‌کنند. به‌طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش باورهای مذهبی، دینداری و پایبندی به اصول مذهبی می‌تواند از عوامل مثبت تأثیرگذار بر جنبه‌های مختلف روانی و جسمانی دانشجویان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Religious Beliefs and Self-monitoring in Students

نویسنده [English]

  • Kobra Kazemian Moqadam
assistant professor, the department of psychology, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
چکیده [English]

Objective: This study aimed to investigate the relationship between religious beliefs and self-monitoring in the male students. Population: The statistical population consisted of all the male undergraduate students of at the Behbahan Branch of the Islamic Azad University, and from among this population, 173 students were selected as the sample through simple random sampling method. Tools: The tools in this study were the religious orientation test (Bahrami Ehsan, 1383) and self-monitoring scale (Snyder, 1974). Methodology: The Method of the study was correlational. To analyze the data, not only the methods of descriptive statistics such as mean and standard deviation, but also methods of inferential statistical such as correlation and regression were used. Findings: The findings showed that there was a significant positive relationship between religious orientation (0.22) and valuation (0.62) with self-monitoring (p<0.01). Furthermore, there is a significant negative relationship between disorganization (-0.50) and self-fulfillment (0.28) with self-monitoring (p<0.01). In addition, the findings of regression analysis showed that the variables of valuation (β= 0.622), disorganization (β=-0.318) and self-fulfillment (β=-0.133) predict 0.49 of the variance of self-monitoring. In general, the findings of this study showed that increasing religious beliefs, religiosity and adherence to religious principles may be positive factors which can affect the various mental and physical aspects of the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious orientation
  • self-monitoring
  • university students