بایسته‌های مشاوره با جنس مخالف با رویکرد اسلامی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری قرآن و روانشناسی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی بایسته‌های مشاوره با جنس مخالف با رویکرد اسلامی به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مشاوره باجنس مخالف با شرایطی مجاز است. بررسی دیدگاه اسلامی در این خصوص در مقابل دو دیدگاه سخت‌گیرانه و سهل‌گیرانه، «رویکردی معتدلانه» به مشاوره با جنس مخالف دارد. همچنین یافته‌های پژوهش در بررسی بایسته‌های مشاوره با جنس مخالف حاکی از آن است که مواردی همچون «تقوامداری»، «انتخاب مکان مناسب»، «التزام به نگاه عفیفانه»، «التزام به پوشش مناسب»، «پرهیز از آرایش»، «التزام به گفتگوی عفیفانه»، «اختصار و اکتفا به حد ضرورت»، «کنترل روابط همدلانه» از جمله مهم‌ترین بایسته مشاوره با جنس مخالف است. بنابراین رویکرد اسلامی در مشاوره تفاوت محسوسی از باید و نبایدهای تحقق سالم مشاوره با جنس مخالف را نتیجه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirements for counseling the opposite sex with an Islamic approach

نویسندگان [English]

  • Hossein Radmard 1
  • Fatemeh Saeedi 2
1 PhD student in Quran and Psychology, Al-Mustafa International University, Qom, Iran
2 Master student in family counseling, Institute of Higher Education, Ethics and Education, Qom, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to identify the needs of counseling with the opposite sex with an Islamic approach by descriptive-analytical method. Findings show that same-sex counseling is allowed under certain conditions. Examining the Islamic view in this regard, as opposed to the two views of strict and careless, has a "moderate approach" to counseling with the opposite sex. Also, the findings of the study in examining the requirements of counseling with the opposite sex indicate that such things as "piety", "choosing the right place", "adhering to a chaste look", "adhering to the appropriate cover", "avoiding makeup", "Commitment to chaste dialogue", "brevity and self-sufficiency as necessary", "control of empathetic relationships" are among the most important requirements for counseling with the opposite sex. Therefore, the Islamic approach to counseling results in a noticeable difference from the do's and don'ts of healthy counseling for the opposite sex.

کلیدواژه‌ها [English]

  • counseling
  • opposite sex
  • requirements
  • piety
  • chastity