درمان‌شناختی افسردگی بر اساس منابع اسلامی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

طلبه سطح4 قرآن و روان‌شناسی، مرکز تخصصی امام علی بن ابی طالب؟ع؟، قم، ایران

چکیده

رویکردهای مختلفی برای درمان افسردگی وجود دارد که در بین آنها شواهد پژوهشی بسیاری از اثربخشی رویکرد شناختی حمایت می‌کند. افسردگی به واسطه تحریف و تخریب شناخت فرد، عملکرد او را مختل می‌کند. مسئله شناخت صحیح از واقعیات و اصلاح افکار منفی، مورد تاکید منابع اسلامی است. در متون اسلامی برای بهبود عملکرد فردی، اجتماعی و الهی افراد توصیه به اصلاح شناخت واقعیت‌ها، تفکر، تعقل و وارسی افکار شده است. هدف پژوهش حاضر دستیابی به راهکارهای شناختی درمان افسردگی بر اساس منابع اسلامی بود. بدین منظور آیات و روایات مرتبط با درمان شناختی جمع آوری و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که برخی راهکارهای شناختی درمان افسردگی از منظر منابع اسلامی عبارت‌اند از وارسی اعتقادات و افکار خود،‌ جداسازی افکار درست از نادرست، آگاهی از رابطه افکار نادرست با افسردگی، اجتناب از پرداختن به افکار ناصحیح. پیشنهاد می‌شود بر اساس راهکارهای ارائه شده در این پژوهش پروتکل درمان افسردگی طراحی و اثربخشی آن در مقایسه با درمان شناختی سنّتی مقایسه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive treatment of depression based on Islamic sources

نویسنده [English]

  • Muhsen Jeyrani
Spiritual of level 4 Quran and psychology, Imam Ali Ibn Abi Talib (PBUH) specialized center, Qom, Iran
چکیده [English]

There are several approaches to treating depression, among which much research evidence supports the effectiveness of the cognitive approach. Depression disrupts a person's functioning by distorting and destroying their cognition. The issue of correct knowledge of facts and correction of negative thoughts is emphasized by Islamic sources. In Islamic texts, in order to improve the individual, social and divine performance of individuals, it is recommended to correct the knowledge of facts, thinking, reasoning and checking thoughts. The aim of this study was to achieve cognitive solutions for the treatment of depression based on Islamic sources. For this purpose, verses and narrations related to cognitive therapy were collected and analyzed. Findings showed that some cognitive strategies for treating depression from the perspective of Islamic sources include examining one's beliefs and thoughts. Separating right from wrong thoughts, being aware of the relationship between wrong thoughts and depression, and avoiding wrong thoughts. It is suggested that based on the strategies presented in this study, the depression treatment protocol be designed and its effectiveness be compared with traditional cognitive therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Solutions
  • Depression Treatment
  • Islamic Resources
  • Treatment Techniques
  • Cognitive Reconstruction