نقش میانجی انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه هوش معنوی و رضایت زناشویی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 طلبه سطح 4 مرکز تخصصی قرآن امام علی بن ابی‌طالب(ع)، قم، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش میانجی انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه هوش معنوی و رضایت زناشویی بود. شرکت کنندگان این پژوهش 280 نفر از دانشجویان متاهل دانشگاه قم که در سال تحصیلی97-96مشغول به تحصیل بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های رضایت زناشویی انریچ، پرسش‌نامه هوش معنوی عبداله‌زاده و همکاران و پرسش‌نامه انعطاف‌پذیری شناختی (دنیس و وندروال، 2010)استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش آماری مورد استفاده در بخش آمار توصیفی میانگین، انحراف معیار، جداول فراوانی و در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و استفاده از شیوه آماری تحلیل مسیر بر اساس مدل بارون و کنی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amos مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج فرضیه‌های پژوهش نشان داد متغیر هوش معنوی با رضایت زناشویی (473/0)رابطه معنادار دارد.همچنین هوش معنوی با انعطاف‌پذیری شناختی (534/0)رابطه معنادار دارد.متغیر انعطاف‌پذیری شناختی با رضایت زناشویی(453/0) رابطه معنادار دارد و انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه بین هوش معنوی و رضایت مندی زناشویی نقش میانجی جزیی دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of mediator of cognitive flexibility in the relationship between spiritual intelligence and marital satisfaction

نویسندگان [English]

  • Mohmmad Reza Salari Far 1
  • Reihaneh Fattahi 2
1 Seientidic Reasearch Institute, Qom, Iran
2 M.A.Student Islamic Azad University Qom Unit. Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of mediating cognitive flexibility in spiritual intelligence and marital satisfaction. The participants of this study were 306 married female students of the Qom university, who studied in the year 97 - 96, and were selected by available sampling method. For collecting data, Enrich’s marital satisfaction Questionnaire, Abdollah Zadeh’s spiritual intelligence and cognitive flexibility (Dennis & Vanderwal, 2010) were used. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics. The statistical method used in the descriptive statistics section is the Average, Standard deviation, abundance tables and in the inferential statistics, Pearson correlation coefficient analysis were used to investigate the relationship between variables, and use of statistical analysis of path analysis based on Baron and Kenny model was analyzed using SPSS and AMOSS software.
The results of the research show that spiritual intelligence variable has a significant relationship with marital satisfaction (0.473). Spiritual intelligence also has a significant relationship with cognitive flexibility (0.534).
The Variable of cognitive flexibility has a significant relationship with marital satisfaction (0.453) and the cognitive flexibility in the relationship between spiritual intelligence and marital satisfaction has a slight mediator role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive flexibility
  • Spiritual intelligence
  • marital satisfaction
  • Islam
  • mediation