رابطه سبک‌های فرزندپروری با سخت‌رویی و جهت‌گیری مذهبی فرزندان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مشاوره مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران

2 استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

3 دکتری روان‌شناسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

چکیده

سبک تربیتی والدین نقش بسزایی در شکل‌گیری شخصیت فرزندان دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رابطه سبک‌های فرزندپروری با سخت‌رویی و جهت‌گیری مذهبی فرزندان انجام گردید. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که بر دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان نوشهر استان مازندران و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انجام شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامه‌های سبک فرزندپروری شیفر، جهت‌گیری مذهبی آذربایجانی و سخت‌رویی کوباسا جمع‌آوری گردید. داده‌های به دست آمده نشان داد که بین سبک‌های چهارگانه فرزندپروری با سخت‌رویی و جهت‌گیری مذهبی، رابطه معناداری وجود ندارد؛ در نتیجه فرضیه اصلی پژوهش تأیید نشد؛ اما بر مبنای یافته‌های جانبی، بین سخت‌رویی و جهت‌گیری مذهبی همبستگی مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Parenting Styles and Children ‘s Hardiness and Religious Orientation

نویسندگان [English]

  • Hadi Tayebipoor 1
  • Reza Mahkam 2
  • Mohammad Reza Bonyani 3
1 Graduated from the Consulting Institute of Higher Education, Ethics and Education, Qom, Iran
2 Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Imam Khomeini Educational and Research Institute
چکیده [English]

Parents’ educational style has a significant role in the formation of children’s personality. The present study was conducted to determine the relationship between parenting styles and children’s hardness and religious orientation. This is a descriptive correlational study that was performed on female high school students in Nowshahr city of Mazandaran province by cluster sampling method. The required information was collected using questionnaires of Schaefer’s parenting style, Azerbaijani religious orientation and Cubasa hardship. The data showed that there is no significant relationship between the four parenting styles with rigor and religious orientation; As a result, the main hypothesis of the study was not confirmed, but based on the side findings, there is a positive correlation between rigidity and religious orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting Styles
  • Difficulty
  • religious orientation
  • Secondary High School Students