الگوی ابراز وجود بر اساس منابع اسلامی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، مؤسسه اخلاق و تربیت، قم، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ، قم، ایران

3 دکتری روانشناسی عمومی، مؤسسه امام خمینی(ره)، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر «تدوین الگوی ابراز وجود بر اساس منابع اسلامی» بوده است. پژوهش حاضر تحقیقی نظری از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات، بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام گرفته است. برای بررسی روایی محتوایی به شکل کمّی، از دو ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد. نتیجه بررسی در آموزه‌های دینی، استخراج ۱۷ مفهوم مرتبط با مؤلفه‌های ابراز وجود بود که به دوازده کارشناس دینی و روان‌شناسی ارائه شد. بعد از بررسی کارشناسان، ده مفهوم به‌عنوان مؤلفه‌های ابراز وجود تأیید و هفت مفهوم حذف شدند. یکی از دستاوردهای این تحقیق، رسیدن به تعریفی جدید از ابراز وجود است. مشخص کردن تفاوت‌های دین اسلام با مکاتب غربی در هدف و انگیزه ابراز وجود، مواضع ابراز وجود، تفاوت در تعریف مفاهیم اصلی مثل حق و حقوق، قدرت و قوت تأمین حقوق و جامعیت تأمین حقوق در دین اسلام بخش دیگری از دستاوردهای تحقیق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pattern of assertiveness based on Islamic sources

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ramezani Chaleshtari 1
  • Mohammad Reza Jahangirzadeh Qomi 2
  • Ramin Tabaraei 3
1 Master of Counseling and Guidance, the Academic Institute for Ethics and Education, Qom, Iran
2 lecturer (Ph.D.) in psychology, Imam Khomeini Education and Research Institute, Qom, Iran
3 PhD in General Psychology, Imam Khomeini Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to "develop a model of assertiveness based on Islamic sources." The present study is a theoretical descriptive-analytical research and the data collection method is based on library studies. To evaluate the content validity quantitatively, two relative content validity coefficients (CVR) and content validity index (CVI) were used. The result of the study in religious teachings was the extraction of 17 concepts related to the components of assertiveness, which were presented to twelve religious and psychological experts. After review by experts, ten concepts were confirmed as components of assertiveness and seven concepts were removed. One of the achievements of this research is to reach a new definition of assertiveness. Identifying the differences between the religion of Islam and Western schools in the purpose and motivation of assertiveness, positions of assertiveness, differences in defining key concepts such as rights and rights, power and strength of rights and comprehensiveness of rights in Islam is another part of research achievements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assertiveness
  • pattern
  • Islamic sources