تدوین بسته آموزشی انصاف برای کاهش تعارضات زناشویی بر اساس منابع اسلامی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

3 راهنمایی و مشاوره با رویکرد اسلامی، مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تدوین بسته آموزشی انصاف برای کاهش تعارضات زناشویی بر اساس منابع اسلامی با روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی است. از میان منابع اسلامی و کتب معتبر دینی و حدیثی، 7 مؤلفه: یکسان‌انگاری خود-دیگری، توانایی فرض خودمیزان‌گری، خوددگر پسندی امور، خوددگر ناپسندی امور، دگر دوستی، دگر تقدم‌گری و برآوردن انتظارات معقول و مشروع، برای انصاف استخراج گردید. سپس با استفاده از روش تحلیل مفهومی به تحلیل مؤلفه‌های انصاف پرداخته و با استفاده از روش‌های کمّی به بررسی اعتبار محتوای بسته آموزشی پرداخته شده است؛ لذا برای بررسی روایی مؤلفه‌ها، به همراه منابع آنها با استفاده از شاخص CVI و CVR فرمی آماده گردید. آن فرم در معرض آرا و نظر کارشناسان دارای مدرک دکترا در رشته روان شناسی و رشته راهنمایی و مشاوره، قرار گرفت. نتایج نشان داد که 4 مؤلفه: یکسان‌انگاری خود-دیگری، توانایی فرض خودمیزان‌گری، خوددگر پسندی امور، خوددگر ناپسندی امور، تأیید گردید. بر اساس منابع اسلامی برای هر یک از مؤلفه‌ها تکنیک‌هایی به‌عنوان محتوای جلسات بسته آموزشی با هدف کاهش تعارضات زناشویی تدوین گردید. کارشناسان، محتوای بسته آموزشی را ارزیابی نمودند که با استفاده از شاخص CVI، تمامی تکنیک‌ها تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a fairness education package to reduce marital conflicts based on Islamic sources

نویسندگان [English]

  • Mohmmad Reza Salari Far 1
  • Hamid Rafi‘i Honar 2
  • Hamidreza golverdi Yazdi 3
1 PhD in Psychology, Assistant Professor, Research Institute of howzeh and university, Qom, Iran
2 assistant professor, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran
3 guidance and counseling with an Islamic approach, Institute of Higher Education, Ethics and Education, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to develop a fairness training package to reduce marital conflicts based on Islamic sources. The research method is qualitative content analysis. Among Islamic sources and authentic religious and hadith books, 7 components of self-identification were extracted, the ability to assume self-balancing, selfishness, selfishness, altruism, other precedence, and meeting reasonable and legitimate expectations for justice. Then, using the conceptual analysis method, the components of fairness are analyzed and using quantitative methods, the validity of the content of the educational package is examined. Therefore, to evaluate the validity of the components, along with their sources, a form was prepared using CVI and CVR index. That form was exposed to the opinions and opinions of experts with doctoral degrees in psychology and guidance and counseling. The results showed that the four components of self-identification were confirmed, the ability to assume self-scaling, self-satisfaction of things, self-dislike of things. Based on Islamic sources, for each of the components, techniques were developed as the content of educational package sessions with the aim of reducing marital conflicts. Experts evaluated the content of the training package; Using CVI index, all techniques were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fairness
  • family
  • educational package
  • marital conflicts