واکاوی ابعاد دین‌داری زوجین درگیر در روابط فرا زناشویی: ‌یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، لرستان، ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، لرستان، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، لرستان، ایران

چکیده

روابط فرا زناشویی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تهدید کننده آرامش و ثبات خانوادگی است که تاثیرات ویرانگری بر فرد، خانواده و جامعه بر جای می گذارد. نظر به اهمیت نقش دین در خودکنترلی افراد و امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت ابعاد اعتقادی و عملی دین‌داری زوجین درگیر در روابط فرا زناشویی در پی آن است که با توصیفی اکتشافی و تحلیلی بدنبال واکاوی این مسئله مهم باشد. داده‌های این مطالعه کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته گردآوری و از روش پدیدارشناسی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده‌است. با کمک روش نمونه‌گیری نظری و هدفمند با 20 نفر از زوجین که حداقل یکبار در زندگی زناشویی خود مرتکب خیانت زناشویی شده‌اند مصاحبه گردید.  یافته های پژوهش بیانگر عدم پایبندی عملی و اعتقادی به ارزش‌های دینی و مذهبی زوجین درگیر در روابط فرازناشویی است. در نتیجه ضعف اعتقادات مذهبی  زوجین و ورود به  روابط فرازناشویی، آسیب‌های قابل توجهی بر پیکره خانواده و جامعه وارد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the dimensions of religiosity of couples involved in extramarital relationships: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Tajbakhsh 1
  • Reza Ramezani 2
  • Maryam Mohammad Mirzaei 3
1 Associate Professor, Department of Sociology, Grand Ayatollah Boroujerdi University ,Corresponding Author, Lorestan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Islamic Education, Grand Ayatollah Boroujerdi University, Lorestan, Iran
3 Graduate of Master of Sociology, Grand Ayatollah Boroujerdi University, Lorestan, Iran
چکیده [English]

Extramarital affairs is one of the most important factors threatening family peace and stability, which has devastating effects on the individual, family and society.
Considering the importance of the role of religion in self-control of individuals and moral and social security of society, the present study aims to investigate the doctrinal and practical dimensions of religiosity of couples involved in extramarital relationships. The data of this qualitative study were collected through semi-structured interviews and the phenomenological method was used to analyze the data.
Using theoretical and purposeful sampling method, 20 couples who have committed adultery at least once in their married life were interviewed.
Findings of the study indicate a lack of practical and belief in the religious values of couples involved in extramarital affairs.
As a result of the weakness of the couple's religious beliefs and entering into extramarital affairs, significant damage is done to the family and society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extramarital affairs
  • religion
  • religious values
  • family
  • social harm