نقش واسطه‌گری امید در رابطه دلبستگی به خدا با خودمهارگری

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی اسلامی، مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی اسلامی، مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران

چکیده

یکی از ویژگی‌‌های انسان، خودمهارگری است که فرد را در مواجهه با محرک‌های بیرونی و درونی فعال و منشأ اثر ساخته و حس رضایت، آسودگی و سلامت روان را برای وی به ارمغان می‌آورد. این پژوهش، با هدف تعیین میزان رابطه واسطه‌گری امید در رابطۀ دلبستگی به خدا با خودمهارگری انجام شده است. بدین‌منظور 384 شرکت‌‌کننده (199 مرد و 185 زن) از افراد متأهل ساکن در شهر قم با روش در دسترس انتخاب شده و پرسش‌نامه‌های دلبستگی به خدا، امید و خودمهارگری را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از روش آماری همبستگی و تحلیل مسیر، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که دلبستگی ایمان به خدا با امید (19/0) و خودمهارگری (31/0) و امید نیز با خودمهارگری (14/0) رابطۀ مثبت و معنادار دارد. همچنین مشخص شد که امید، رابطۀ دلبستگی به خدا با خودمهارگری را به‌طور جزئی واسطه‌گری می‌نماید. از نتایج این پژوهش می‌توان جهت طراحی بسته‌های آموزشی و مداخله‌ای برای ارتقاء خودمهارگری افراد، با توجه به دو متغیر دلبستگی به خدا و امید استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The mediating role of hope in the relationship between attachment to God and self-control

نویسندگان [English]

  • Ahmad Erfani 1
  • Mohammad Farhoush 2
  • Amin Rahmati 3
1 Master of Islamic Psychology, Institute of Higher Education, Ethics and Education, Qom, Iran
2 PhD Student in Psychology, Semnan University, Semnan, Iran
3 Master of Islamic Psychology, Institute of Higher Education, Ethics and Education, Qom, Iran
چکیده [English]

One of the characteristics of human beings is self-control which makes the person active and source in the face of external and internal stimuli and brings him a sense of satisfaction, comfort and mental health.
This study aimed to determine the relationship between hope mediation in the relationship between attachment to God and self-control.
For this purpose, 384 participants (199 men and 185 women) from married people living in Qom city were selected by the available method and completed the questionnaires of devotion to God, hope and self-control. Data were analyzed using statistical method of correlation and path analysis.
Findings showed that attachment of faith in God has a positive and significant relationship with hope (0.19) and self-control (0.31) and hope withself-control(0.14).
It was also found that hope mediates the relationship between attachment to God and self-control in part. The results of this study can be used to design educational packages and interventions to improve self-control of individuals, according to the two variables of attachment to God and hope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment to God
  • hope
  • self-control
  • mediation
  • married people