نگاهی به مفهوم شخصیت در منابع اسلامی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

استادیار روان‌شناسی جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مفهوم شخصیت در منابع اسلامی انجام شده است. روش به کار رفته در این پژوهش از نوع روشهای هرمنوتیکی (تفسیری) بود. یافته های پژوهش نشان داد که خودِ کلمه ی شخصیت در متون و منابع اسلامی به کار نرفته است. در زبان عربی نیز کلمه «الشخصیه» همزمان با ترجمه متون روان شناسی از انگلیسی به عربی رواج یافته و قبل از آن به کار نمی رفته است. در عین حال، مفهوم شخصیت مانند خدا، زندگی، مرگ و عدالت مفهوم جهانی است. همه افراد در همه فرهنگ ها، برداشتی از شخصیت دارند که مبتنی بر نوعی نگاه آنها به انسان است. در فرهنگ اسلامی نیز مفهوم شخصیت به طور ضمنی بیان شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، یکی از واژه هاییکه  بیشترین ارتباط را با مفهوم شخصیت در روان شناسی دارد، شاکله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look at the Concept of Personality in Islamic Sources

نویسنده [English]

  • Muhammad Sadeq Shuja’ie
Assistant Professor of Psychology, Mustafa International University, Qom, Iran
چکیده [English]

The present research aims at investigating the concept of personality in Islamic sources. The method used in this research is of hermeneutic type. The findings of the study showed that the very word “personality” has not been used in Islamic texts and sources. In Arabic, the word al-Shakhsyya became common when the psychological texts were translated from English into Arabic. However, the concept of personality is a global concept just like the concepts of God, life, death, and justice. All individuals in all cultures have a perception of personality based on their look at human. Similarly, in Islamic culture, the concept of personality has been referred to implicitly. Based on the findings of this study, one of the terms with closest semantic relation to the word “personality” in psychology is the word shakela in Arabic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality
  • shakela
  • Islamic Psychology