نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه تصور از خدا با کارکرد خانواده

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری قرآن و روانشناسی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران

2 استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

3 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

چکیده

کارکرد خانواده جنبه مهم محیط خانواده است که سلامت جسمانی، اجتماعی و هیجانی اعضاء آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که با هدف شناسایی نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه تصور از خدا و کارکرد خانواده صورت گرفت. بدین منظور 386 معلم از معلمان استان خراسان جنوبی با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه تصور از خدا مقیاس تاب‌آوری و مقیاس کارکرد خانواده استفاده شد. نتایج تحلیل‌های آماری نشان داد که بین همه خرده مقیاس‌های تصور از خدا با تاب‌آوری رابطه معنادار مثبت و با کارکرد ناسالم خانواده رابطه معنادارمنفی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد کارکرد خانواده توسط تصور از خدا قابل پیش‌بینی است و 19.3درصد از کارکرد خانواده را تبیین می‌کند. طبق نتایج ، سه خرده مقیاس تصورحضور،محبت و خیرخواهی عمده این واریانس را تبیین می‌کند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی پژوهش نشان داد که تاب‌آوری رابطه هریک از سه خرده مقیاس حضور،محبت و خیرخواهی با کارکرد خانواده را واسطه‌گری جزئی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Intermediate Role of Resilience in the Relationship between One’s Image of God and Family’s Function

نویسندگان [English]

  • Hossein Radmard 1
  • Mohammadreza Ahmadi 2
  • Hamid Rafi‘i Honar 3
1 PhD student in Quran and Psychology, Al-Mustafa International University, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran
3 assistant professor, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran
چکیده [English]

The family’s function is an important aspect of family affecting the physical, social, and affective health of the family members. The present research is a descriptive study of the correlation type aiming at an investigation of the intermediary role of resilience in the relationship between one’s image of God and family’s function. To do so, 386 teachers in Southern Khorasan were selected through stage stratified sampling. To gather data, we used Image of God Inventory, Resilience Scale, and Family Function Scale. The results of the statistical analysis showed that there is a positive meaningful relationship between all subscales of image of God and resilience, but there is a negative meaningful relationship between those subscales and unhealthy function of the family. Similarly, the results of regression analysis showed that family function is predictable by image of God, which explains 19.3% of family function. According to the obtained results, three subscales of image of presence, affection and benevolence explain the major part of this variance. The results of investigating the main hypothesis of the research showed that resilience is a minor intermediary in the relationship of three subscales of image of presence, affection and benevolence with family function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Function
  • Image of God
  • Resilience