پیش‌بینی کیفیت زندگی، امیدواری و بهزیستی روانشناختی در زنان مطلقه بر اساس عمل به باورهای دینی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 استادیار مشاوره و راهنمائی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی کیفیت زندگی، امیدواری و بهزیستی روانشناختی در زنان مطلقه بر اساس عمل به باورهای دینی بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری آن، کلیه زنان مطلقه مراجعه کننده به دادگاه های خانواده، مراکز مشاوره، خانه سلامت محله های شهر تهران می باشد که به شیوه نمونه گیری دردسترس 80  نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های کیفیت زندگی(SF-36)، امید به زندگی، بهزیستی روانشناختی و عمل به باورهای دینی2 بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که متغیر عمل به باورهای دینی ارتباط مثبت با کیفیت زندگی ،امیدواری و بهزیستی روانشناختی در زنان مطلقه دارد. همچنین نتایج آزمون رگرسیون هم‌زمان نشان داد که عمل به باورهای دینی به میزان 1/9%  واریانس کیفیت زندگی، 27% واریانس امیدواری و 6/19% واریانس بهزیستی روانشناختی را تبیین کرده است. عمل به باورهای دینی در زنان مطلقه می تواند بخشی از مشکلات روانی- اجتماعی آنها را کاهش داده در بهبود کیفیت زندگی و افزایش امیدواری و بهزیستی روانشناختی آنها موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Quality of Life, Hope and Psychological Well-being in Divorced Women Based Religious Commitment

نویسندگان [English]

  • Isma’il Asad-Pur 1
  • Shima Sadat Burqa’i 2
  • Farnaz Beiram Zadeh 3
1 Assiatant Professor of Consultation and Guidance, KHU, Tehran, Iran
2 PhD of Psychology, SRBIAU, Tehran, Iran
3 MA of Family Counseling, KHU, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to predict the quality of life, hope and psychological well-being in divorced women based on religious commitment. This study was of descriptive-correlative type and the statistical community composed of all divorced women referring to family courts, consultation centers, and health-houses on Tehran; 80 subjects were selected through available sampling. Data collection tools include quality of life questionnaires (SF-36), life expectancy, psychological well-being and the practice of religious beliefs. The results of Pearson correlation test showed that the practice of religious commitment had a significant positive correlation with quality of life, hope and psychological well-being in divorced women. Similarly, the results of regression analysis also showed that religious commitment explains variance of life quality to 9.1% variance of hope to 27% and variance of psychological well-being to 19.6%. The practice of religious beliefs in divorced women can reduce part of their psycho-social problems and enhance their quality of life, hope and psychological well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • hope
  • psychological well-being
  • practice of religious beliefs