رابطه تجربه معنوی و تاب‌آوری با میزان گرایش به مواد مخدر

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه شهید بهشتی(ره)، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه تجربه معنوی و تاب­آوری به عنوان عامل محافظ در برابر میزان گرایش به مواد مخدر در بین نوجوانان می­باشد. جامعه آماری این پژوهش از نوع همبستگی را کلیه دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان دره شهر در سال تحصیلی 1392-1391 تشکیل داده­اند که از میان دانش آموزان 200 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده: مقیاس تجربه معنوی غباری بناب، مقیاس تاب­آوری و پرسشنامه آمادگی برای اعتیاد (IAPS) بوده است. داده­های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج ضریب همبستگی ارتباط تاب­آوری و تجربه معنوی را مثبت و معنادار نشان داد. بین تاب­آوری و گرایش به مواد مخدر و تجربه معنوی با گرایش به مواد مخدر ارتباط منفی بود. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که مولفه شکوفایی و فعالیت معنوی میزان گرایش به مواد را پیش­بینی می­کند. نتایج این پژوهش نشان داد تجربه معنوی به عنوان عاملی محافظ زمینه ساز تاب­آوری دانش آموزان در برابر گرایش به مصرف مواد مخدر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship of Spiritual Experience and Resilience with the Extent of Tending to Using Drugs

نویسندگان [English]

  • Hadith Cheraghiyan 1
  • Maryam Zeyniwand 2
  • Naser Heydari 3
  • Muhammad Zare’i Tubkhana 4
1 PhD Student of Consultation/ Muhaqqeq Ardabili University, Ardabil, Iran
2 MA in Rehabilitation Consultation, ATU, Tehran, Iran
3 MA in School Consultation, SBU Tehran, Iran
4 PhD Student of Psychology/ Research Center of Seminary and University, Qom, Iran
چکیده [English]

The present research aims at investigating the relationship of spiritual experience and resilience as the protective factor against the extent of tending to using drugs among juveniles. The statistical population of the research (of the correlation type) included all male high school students of Darra Shahr in 1391-1392 SH. Among them, 200 subjects were selected through random cluster sampling. The devices used included Ghubari Bunab’s scale of spiritual experience, resilience scale, and Improved Addiction Potential Scale (IAPS). The obtained data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression analysis.               The results of correlation coefficient showed a positive meaningful relationship between resilience and spiritual experience. There was a negative relationship between resilience and tending to drugs and between spiritual experience and tending to drugs. the regression analysis showed that the parameters of prosperity and spiritual activity predict the extent to which one tends to using drugs. The results of the research showed that the spiritual experience as a protective factor prepares that ground for students’ resilience against tending to drugs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Spiritual Experience
  • Tending to Using Drugs
  • Students