بررسی تجربی مراحل تحول ایمان به خدا در کودکان و نوجوانان

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 دکتری روان‌شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

3 استادیار روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تجربی مراحل تحول ایمان به خدا در کودکان و نوجوانان بر مبنای پژوهش نظری نوذری (1389) و با روش مقطعی انجام شده است. مؤلفه‌های ایمان به خدا در پژوهش حاضر عبارتند از: شناخت خدا، شناخت نظام معنایی، عاطفه ایمانی و التزام ایمانی. داده‌های پژوهش بر پایه روش بالینی و از طریق مصاحبه انفرادی نیمه‌ساخت‌یافته با 198 دانش‌آموز (دختر و پسر) 7 تا 17 ساله شهر قم-که به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند- گردآوری و توسط پنج کارشناس نمره‌گذاری شدند. داده‌ها با روش تحلیل واریانس مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که با افزایش سن، سطح ایمان به خدا نیز افزایش و دگرگونی می‌یابد. همچنین بر پایه نتایج به دست آمده، روند تحول ایمان به خدا در کودکان و نوجوانان دارای مراحل ذیل است: ایمان حسی نامتمایز، ایمان مفهومی آموخته ‌شده، ایمان انتزاعی سطح اول، ایمان انتزاعی کامل.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Empirical Investigation of Stages of Evolution in Belief in God in Children and Juveniles

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Nowzari 1
  • Mujtaba Heydari 2
  • Ali Askari 3
  • Mohammad Reza Mousavi Nasab Kermani 4
1 Assistant Professor in Department of Educational Sciences, Research Center of Seminary and University, Qom, Iran
2 PhD of Psychology, IKI, Qom, Iran
3 Assistant Professor of Educational Psychology, KHU, Tehran, Iran
4 assistant professor in educational sciences, Imam Khomeini Education and Research Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

The present research aims at an empirical investigation of the stages of evolution in belief in God in children and juveniles based on Nowdhari’s theoretical research (2012) and was conducted through a cross-sectional method. The components of belief in God in this research are as follows: knowing God, knowing the meaning system, faith emotion and faith commitment. The research data were gathered through clinical method and a semi-constructed individual interview with 198 seven to seventeen years old students (males and females) in Qom selected through random classification, and were scored by five experts. The data were investigated through Analysis of Variance (ANOVA). The findings showed that as one’s age increases, his level of belief in God also increases. Besides, based on the obtained results, the course of evolution in belief in God in children and juveniles has the following stages: undifferentiated sense of faith, learned conceptual faith, first-level abstract faith, complete abstract faith.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stage
  • Evolution
  • Belief in God
  • Childhood and Adolescence