ساخت آزمون اولیه صبر بر معصیت

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدرسی معارف گرایش اخلاق اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

2 استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، ساخت آزمون اولیه صبر بر معصیت است. در این پژوهش، با توجه به مؤلفه‌ها و نشانه‌‌هایی که در میان آیات و روایات شناسایی شده‌اند ، یک آزمون 44 ماده‌ای ساخته شد. برای کشف روایی محتوا از روش پیمایشی دلفی استفاده شد و در نهایت برای تشخیص اعتبار اولیه، آزمون روی 106 تن به طور آزمایشی اجرا و با استفاده از روش‌های آلفای کرونباخ، ضریب دونیمه‌سازی اسپیرمن و گاتمن، میزان اعتبار آن بررسی شد. پس از اجرای آزمون، برای کشف روایی سازه از روش همسانی درونی (با محاسبه همبستگی اسپیرمن) استفاده شد. روایی محتوای آزمون از تأیید 8 نفر از کارشناسان به دست آمد. بعد از اجرای آزمایشی، اعتبار اولیه آزمون با توجه به میزان آلفای کرونباخ 93/0، همبستگی دونیمه‌سازی 86/0، ضریب دونیمه‌سازی اسپیرمن 93/0 و دونیمه‌سازی گاتمن 92/0 محاسبه گردید. برای بررسی روایی سازه، همبستگی خرده‌مقیاس‌‌ها با یکدیگر و با نمره کل مقیاس، همبستگی مؤلفه‌‌های هر خرده‌مقیاس با نمره کل و همبستگی هر گویه با نمره کل محاسبه شد که نتایج روایی سازه مطلوب در پرسش‌نامه را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Initial Test on Patience with Sins

نویسندگان [English]

  • Hussein Amiri 1
  • Mohammadreza Ahmadi 2
  • Rahim Mirdirikvandi 3
1 Ph.D. Student in Islamic Ethics, IMU, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran
3 Assistant Professor of Psychology, IKI, Qom, Iran
چکیده [English]

The present research aims at designing an initial test on patience with sins. In this research, in view of the parameters and signs identified in Quranic verses and traditions, a test with 44 items was designed. To discover the validity of the test content, Delphi Survey method was used; and to identify the primary reliability of the test, it was carried out on 106 subjects, and the reliability of the test was assessed through Cronbach’s Alpha as well as Spearman and Guttman’s split Coefficient. After carrying out the test, the internal consistency method was used (by calculating Spearman’s Correlation) to discover the construct validity of the test. The content validity of the test was confirmed by 8 experts. After experimental execution of the test, the primary validity of the test obtained through Cronbach’s Alpha was calculated to be 0.93, 0.93 through Spearman’s split-half, and 0.92 through Guttman’s split-half. To assess the construct validity of the test, the correlation of subscales with one another and with the whole scale, the correlation of each subscale with the total score, and the correlation of each item with the total score were calculated which then showed the desirable construct validity of the test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patience
  • Sins
  • Validity and Reliability
  • Initial Test
  • Islam