نقش میانجی صفت حرص در رابطه بین صفات تکبر و حسادت

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران.

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

4 دانشجوی دکتری شیعه‌‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تدوین مدل روابط میان تکبر، حرص و حسادت است. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و حجم نمونه آن 384 نفر از دانشجویان دانشگاه خمین می‌باشد که به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. از مقیاس‌های اسلامی حرص- قناعت، تکبر- تواضع و نسخه تجدیدنظر شده حسادت برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد که با استفاده از روش تحلیل مسیر و آزمون سوبل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. شاخص‌ها نشان از برازش مطلوب مدل ارائه شده و تأیید نقش میانجی حرص در رابطه بین کبر و حسادت دارد. نتایج نشان داد که صفت تکبر، ریشه بسیاری از احساس‌ها و صفات منفی از جمله حسادت خواهد بود که جا دارد به زیربناها، روابط و مکانیزم عمل این قبیل صفات اخلاقی بیشتر توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediatory Role of Greed in the Relationship between Pride and Envy

نویسندگان [English]

  • Hossein Rezaeian Bilondi 1
  • Sayyid Abbas Satouriyan 2
  • Abbas Ali Haratian 3
  • Sayid Mahdi Husseini Motlagh 4
1 PH.D Student of Psychology, Imam Khomeini educational and Research Institute, Qom, Iran
2 PhD Student of Psychology, IKI, Qom, Iran
3 PhD Student of Psychology, RIHU, Qom, Iran
4 PhD Student of Shia Studies, URD, Qom, Iran
چکیده [English]

The present research aims at compiling the model of relationship between pride, greed and envy. The research is of correlation type and was conducted on a sample population composed of 384 students in Khomein University, selected through multi-stage random sampling. The Islamic scales of greed/contentment and pride/ hiumily and the revised version of envy scale were used for gathering data, and the data were analyzed through Sobel test and path analysis. The indexes show the desirable fitness of the suggested model and support the mediatory role of greed in the relationship between pride and envy. The findings show that arrogance is the source of many negative feelings and characteristics including greed. It is necessary, thus, to pay more attention to the foundations, relations and mechanism of such moral characteristics.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mediatory Role
  • Pride
  • Greed
  • Envy
  • Moral Characteristic