مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر درمان روایت دلبستگی و معنویت‌درمانی بر تعارضات زناشویی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 استادیار مشاوره و راهنمایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر درمان روایت دلبستگی با معنویت‌درمانی بر تعارضات زناشویی است. جامعه آماری، کلیه زنان کارمند دارای تعارض زناشویی منطقه 7 و 8 تهران می‌باشند که 36 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه تعارضات زناشویی تجدیدنظرشده (MCQ-R) می‌باشد. طرح پژوهش از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. پس از انتخاب تصادفی گروه‌های آزمایشی و کنترل، مداخلات آزمایشی برای دو گروه، به مدت 12جلسه دو ساعتی و هفته‌ای یکبار اجرا شد. پس از اتمام برنامه آموزشی، از هر سه گروه پس‌آزمون و سپس پیگیری به عمل آمد. برای تحلیل داده‌ها، از تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که آموزش مبتنی بر درمان روایت دلبستگی و معنویت‌درمانی اثربخشی معناداری بر کاهش تعارضات زناشویی داشته است. بدین‌معنا که آموزش مبتنی بر معنویت‌درمانی، اثربخشی بیشتری نسبت به آموزش مبتنی درمان روایت دلبستگی بر کاهش تعارضات زناشویی داشته است. نتایج پیگیری نمرات دو گروه پس از سه ماه، حاکی از ماندگاری اثر مداخلات بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between the Effect of Education on the Basis of Attachment Narrative Therapy and Spiritu‌ality Therapy on Marital Conflicts

نویسندگان [English]

  • Seddiqa Ahmadi 1
  • Shima Sadat Burqa’i 2
  • Zohre Abbasi 3
1 Assistant Professor of, KHU, Tehran, Iran
2 PhD of Psychology, SRBIAU, Tehran, Iran
3 PhD of General Psychology, UI, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The present research aims at a comparison between the effect of education based on attachment narrative therapy and spirituality therapy on marital conflicts. The statistical population consisted of all female employees with marital conflicts in district 7 and 8 of Tehran. 36 such women were selected as the sample population. The research device was the revised version of Marital Conflict Questionnaire (MCQ-R). The research design was of pretest/ posttest type with control group. After random selection of control and experiment groups, experimental manipulations were performed on two groups for 12 two-hour sessions twice a week. At the end of the educational period, the three groups were given the posttest and follow-up. To analyze the data, the ANCOVA and post hoc tests were used. The findings showed that education based on attachment narrative therapy and spirituality therapy have meaningful effects on reducing marital conflicts. Moreover, education on the basis of spirituality therapy is more effective in reducing marital conflicts in comparison to education based on attachment narrative therapy. The results of pursuing the scores of the two groups after three months suggest the durability of the effect of manipulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment Narrative Therapy
  • Spirituality Therapy
  • marital conflicts