رابطه مثبت‌نگری مادران با عزت‌نفس نوجوانان با توجه به دین‌داری مادران

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشکده تربیت، موسسه آموزشی عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه معارف، قم، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی جامعةالمصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال تعیین رابطه مثبت‌نگری مادران با عزت‌نفس نوجوانان با توجه به دین‌داری مادران بود. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش‌های بنیادی محسوب می‌شود و از نظر روش کار جزء پژوهش‌های توصیفی ـ همبستگی می‌باشد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش 4100 نفر شامل کلیه مادران و دانش‌آموزان مدارس دولتی روزانه دخترانه و پسرانه متوسطة دوم که در سال تحصیلی 96ـ97 در شهرستان ساوه مشغول تحصیل بودند، می‌باشد. 144 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسش‌نامه دین‌داری گلاک و استارک، پرسش‌نامه مثبت‌نگری اینگرام و وینیسکی، پرسش‌نامه عزت‌نفس روزنبرگ می‌باشد. در بخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون به منظور جهت تعیین رابطه بین متغیرها، و آزمون رگرسیون تک متغیره و چند متغیره جهت سنجش تأثیر هر یک از مؤلفه‌ها در متغیر اصلی استفاده شد. تحقیق حاضر نشان داد دین‌داری مادران در رابطه بین مثبت‌نگری مادران با عزت‌نفس نوجوان، نقش تعدیل‌کنندگی داشته و میزان عزت‌نفس نوجوانان را افزایش داده است، همچنین پژوهش حاضر نشان داد که بین مثبت‌نگری مادران با عزت‌نفس نوجوانان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد و نیز بین دین‌داری مادران و عزت‌نفس نوجوانان رابطه مثبت و معناداری وجود داشته و نیز بین دین‌داری مادران و مثبت‌نگری مادران رابطه مثبت و معنی‌داری برقرار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The positive relationship of mothers with adolescents 'self-esteem with regard to mothers' religiosity

نویسندگان [English]

  • Hossein Sadeghian 1
  • Jafar Jodeiri 2
  • Hassan Taqian 3
1 Master of Counseling and Guidance, Faculty of Education, Institute of Higher Education, Ethics and Education, Qom, Iran
2 assistant professor, the Department of Counseling, Islamic Maaref University, Qom, Iran
3 assistant professor in psychology, Al-Mostafa University, Qom, Iran
چکیده [English]

The present study sought to determine the relationship between mothers' positivity and adolescents' self-esteem with respect to mothers' religiosity.
This research is considered as a basic research in terms of purpose and is a descriptive-correlational research in terms of work method.
The study population in this study includes 4100 people including all mothers and students of public schools for girls and boys in the second secondary school who were studying in Saveh city in the academic year of 96-97.144 men were selected by multi-stage cluster sampling.
The instruments of the present study include the Glock and Stark Religiosity Questionnaire, the Ingram-Winsky Positiveness Questionnaire, and the Rosenberg Self-Esteem Questionnaire. In the inferential part, Pearson correlation coefficient was used to determine the relationship between variables, and univariate and multivariate regression tests were used to measure the effect of each component on the main variable.
The present study showed that mothers 'religiosity has a moderating role in the relationship between mothers' positivity and adolescents 'self-esteem and has increased adolescents' self-esteem. Adolescents' self-esteem has a positive and significant relationship and there is a positive and significant relationship between mothers' religiosity and mothers' positivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive thinking
  • self-esteem
  • religiosity
  • mothers and adolescents