طراحی الگوی مفهومی روش تربیتی تلقین از منظر اسلام (استراتژی تئوری داده بنیاد متنی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش طراحی الگوی مفهومی روش تربیتی تلقین از منظر اسلام است. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی است و از روش استراتژی داده‌بنیاد استفاده شده است. آیات و احادیث مرتبط گردآوری و کدگذاری شد. با تعیین مفاهیم و ارتباط بین آنها، از مفاهیم استخراج شده به عنوان یک کد در بخش طراحی الگو استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد در فرایند تربیت، چنان‌که این روش بدون پشتوانه فکری، استدلالی و نا‌آگاهانه مورد استفاده قرار گیرد، آسیب‌زا خواهد بود و از سوی دیگر، چنان‌چه در استفاده از این روش استدلال‌ها و نکات جدید به‌صورت آگاهانه بیان شود، باورساز و مطلوب است. بدین ترتیب این روش می‌تواند از دو جنبه آسیب‌زا و مطلوب مورد توجه قرار گیرد و هر یک از این جنبه‌ها تأثیر ات تربیتی ویژه دارد که متناسب با شرایط و مراحل تربیت می‌توان برای نیل به اهداف غایی تربیت بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the conceptual pattern of educational method of induction from the perspective of Islam (Grounded Theory Strategy)

نویسندگان [English]

  • yaghoob zare
  • zohre Esmaeili
  • Mohammadreza Sarmadi
  • Tayebe Safaei
, Faculty Member of PNU University.
چکیده [English]

The purpose of this research is designing the conceptual Pattern of Educational Mothod of induction from the Perspective of Islam. The way of research here is qualitative and uses data- based theoretical Strategy.In this study, the collected verses and hadiths about the educational method were encoded according to the Islamic strategy, then it’s tried to analyse the data based on the above mentioned research methodogy. The results of the research show that in the process of education, this method can be used from both harmful and desirable aspects, and each of these aspects has special educational effects that can be used to achieve educational goals in accordabce with the conditions and stages of education. Also, if this method is used without intellectual and reasoning support, it will be harmful. And, on the other hand, if it is consciously expressed in the use of this method, the arguments and points are believed and desirable.In this regard, such a method can be considered from both harmful and desirable aspects, and each of them has special educational effects that can be used in accordance with the conditions and stages of education to achieve the ultimate goals of education

کلیدواژه‌ها [English]

  • pattern
  • Educational Method
  • Induction
  • Grounded Theory