دوره و شماره: دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-140 
3. بررسی تطبیقی خاستگاه پوشش از منظر دین و روان‌شناسی

صفحه 53-71

مصطفی عرب پور؛ محمد دولتخواه؛ حمید رفیعی‌هنر


5. کارکردهای روان‌شناختی اخلاص بر اساس منابع اسلامی

صفحه 93-116

محمد حسین رحیمی؛ محمدصادق شجاعی؛ مهدی عباسی