واکاوی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر در شکل‌گیری هویت دینی دانش‌آموزان دختر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آیت الله بروجردی

3 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دبیر آموزش و پرورش شهر بروجرد

چکیده

هویت دینی به‌معنای احساس تعهد به دین؛ تعلق به جامعه دینی و تعلق به امتی که به آن دین پایبند هستند تعریف می‌شود و به‌عنوان یکی از  مهم‌ترین عوامل ایجاد تحکیم و انسجام اجتماعی به‌شمار می‌رود. با توجه به اهمیت موضوع هویت دینی، براین مبنا تحقیق حاضر با هدف بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر در شکل‌گیری هویت دینی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بروجرد انجام گرفت. جامعه آماری، کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه این شهر می‌باشد. برای محاسبه حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تعداد 383 نفر انتخاب و از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شده است. ابزار تحقیق مورد استفاده، پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌‌‌ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین عوامل جامعه‌شناختی(فرهنگ دینی خانواده، محیط آموزشی، مذهبی بودن گروه  هم‌سالان، استفاده از اینترنت و استفاده از ماهواره) با شکل‌گیری هویت دینی مورد دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بروجرد رابطه معناداری وجود دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of sociological factors affecting the formation of religious identity of female students

نویسندگان [English]

  • gholamreza tajbakhsh 1
  • REZA Ramazani 2
  • زهرا علیدادی 3
1 faculty member
2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آیت الله بروجردی
3 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دبیر آموزش و پرورش شهر بروجرد
چکیده [English]

Religious identity means a sense of commitment to religion; Belonging to a religious community and belonging to a nation to which they adhere is defined and is considered as one of the most important factors in creating social consolidation and cohesion. Due to the importance of the issue of religious identity, on this basis, the present study was conducted with the aim of sociological study of the factors affecting the formation of religious identity of female high school students in Boroujerd. The statistical population is all female high school students in this city. To calculate the sample size, 383 people were selected through Cochran's formula and multi-stage cluster sampling method was used. The research tool used was a researcher-made questionnaire. Data analysis was used at two levels of descriptive statistics and inferential statistics. There is a significant relationship between a high school girl in Boroujerd.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociological factors
  • Religious Identity
  • Students
  • Girl