بررسی رابطه بین دین‌داری، آخرت‌نگری و مسئولیت‌پذیری با سلامت روان دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم (شهر نیشابور)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی و مشاوره، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

2 دانشکده فنی و حرفه ای دختران نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش پیش‌بینی کنندگی دین‌داری، آخرت‌نگری و مسئولیت‌پذیری بر سلامت روان دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر نیشابور می‌باشد. طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر نیشابور در سال تحصیلی 1397-1396 بود که از میان آنها 122 دانش‌آموز به‌عنوان نمونه آماری به روش خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دین‌داری گلاک و استارک، مقیاس آخرت‌نگری، پرسشنامه مسئولیت‌پذیری نوجوانان و پرسشنامه سلامت عمومی می‌باشند. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین متغیرهای پیش‌بین با سلامت روان رابطه مثبت و معناداری (0۱/0 p <) وجود دارد که ضرایب همبستگی بین دین‌داری و سلامت روان 267/0، بین آخرت‌نگری و سلامت روان 337/0 و بین مسئولیت‌پذیری و سلامت روان 337/0 محاسبه شد. همچنین از بین متغیر‌های پیش‌بین، متغیر مسئولیت‌پذیری توانست به‌طور معناداری نقش پیش‌بینی کنندگی را برای سلامت روان ایفا کند (349/0 B =). در قسمت بحث و نتیجه‌گیری پژوهش حاضر، به تبیین این روابط پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Relationship Between Religiosity, belive's the Resurrection and Responsibility with high school student's mental health in Neyshaboor City.

نویسندگان [English]

  • َAli asghar Jalilikia 1
  • Mahboobeh Sabete Imani 2
1 Faculty of Humanitis &amp;amp;ndash; Department of Counseling and Psychology, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan , Iran
2 Neishabour Girls&#039; Technical and Vocational College, Neishabour, Iran
چکیده [English]

The purpose of the current study was checking the predictive role of Religiosity, belive's the Resurrection and Responsibility for high school student's mental health in Neyshaboor City. The design of current study was Correlation and The statistical population includes the kidney students of Neyshaboor's high school in the academic year 2017-2018., That Among them, 122 students were selected as a statistical sample by multi-stage cluster sampling method. We use Glock and Stark's Religiosity Questionnaire, Ebrahimi and Bahrami Ehsun's Resurrection's belive Questionnaire, Ne'mati`s youth Responsibility Questionnaire and General Health Questionnaire (GHQ) as a Measerement Tools in the current study. The result's of study Showed That There is a positive and significant relationship between predictor variables and mental health (p <0.01). The correlation coefficients between religiosity and mental health were 0.267, between belive's the Resurrection and mental health were 0.337 and between responsibility and mental health were 0.337. Also, among the predictor variables, the responsibility variable was able to play a significant predictive role for mental health (B = 0.349). In the discussion and conclusion of the present study, these relationships are explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity
  • belive's the Resurrection
  • responsibility
  • mental health