بررسی تطبیقی خاستگاه پوشش از منظر دین و روان‌شناسی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

2 استادیار و هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره. قم، ایران.

3 استادیار و هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. قم، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تطبیقی خاستگاه و منشأ (انگیزه) لباس از منظر دین اسلام و روان‌شناسی انجام گرفت. روش این پژوهش، کیفی به شیوه تحلیلی-توصیفی بود. با مراجعه با مکتوبات لاتین روان‌شناسان از ابتدای قرن نوزدهم به استخراج این عوامل پرداخته شد و در حوزه دین نیز، با مراجعه به آیات و روایات در زمینه «پوشش» و تفکر اندیشمندان دینی و غیر‌دینی به بررسی خاستگاه آن از منظر دین اسلام پرداخته شد.
بررسی و تحلیل متون دینی و روان‌شناسی، منتج به تعیین عامل «حیا» به‌عنوان اساسی‌ترین منشأ و انگیزه پوشش از منظر دین، و کشف شش عامل «حیا»، «محافظت»، «آراستگی»، « نمادگرایی»، «بسط خود» و « محیط– خصیصه‌های روانی» در این زمینه از منظر روان‌شناسی شد. در پایان به تبیین مفهوم «حیا» در دین اسلام پرداخته شد و به ذاتی –نه اکتسابی- بودن این عامل استناد و به استدلال‌های مخالف این موضوع پاسخ داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparative study of the origin of clothing from the perspective of religion and psychology

نویسندگان [English]

  • mostafa arabpour 1
  • mohamad dolatkhah 2
  • Hamid rafiihonar 3
1 emamkhomeini
2 Assistant Professor and Faculty of Imam Khomeini Educational and Research Institute. Qom, Iran.
3 assistant professor, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of comparative study of the origin and origin (motivation) of clothing from the perspective of Islam and psychology. The method of this research was qualitative analytical-descriptive. By referring to the Latin writings of psychologists from the beginning of the nineteenth century, these factors were extracted and in the field of religion, by referring to verses and hadiths in the field of "covering" and thinking of religious and non-religious thinkers, its origin was examined from the perspective of Islam.
The study and analysis of religious and psychological texts, resulting in determining the factor of "modesty" as the most basic source and motivation of cover from the perspective of religion, and the discovery of six factors of "modesty", "protection", "beauty", "symbolism", "self-expansion" And "environment - psychological characteristics" in this field from a psychological perspective. In the end, the concept of "modesty" in Islam was explained and the nature of this factor was cited - not acquired - and arguments to the contrary were answered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cover
  • modesty
  • origin of cover
  • cover psychology clothing