رابطه دین‌داری و کمال‌گرایی والدین با سبک فرزندپروری والدین

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

3 کارشناسی‌ارشد مؤسسه اخلاق و تربیت، قم، ایران

چکیده

سبک‌های فرزندپروری اهمیت زیادی دارد. هدف کلی این پژوهش تعیین میزان رابطه دین‌داری با  کمال‌گرایی و سبک‌های فرزندپروری است. روش پژوهش توصیفی همبستگی می باشد و برای آزمون فرضیات تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون، آزمون تحلیل واریانس (anova) و آزمون T استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه دین‌داری با فرزند‌پروری سهل‌گیرانه و آمرانه معنادار و مثبت می‌باشد. در مقابل رابطه کمال‌گرایی با فرزندپروری سهل گیرانه و آمرانه معنادار و معکوس می‌باشد. همچنین نتایج بیانگر این می‌باشد که میان دین‌داری و کمال‌گرایی با فرزندپروری مقتدرانه رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Piety and Parenting Styles, Considering the Parent’s Perfectionism

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Jahangirzadeh Qomi 1
  • Ali Sadeqi Seresht 2
  • Hassan shokri 3
1 lecturer (Ph.D.) in psychology, Imam Khomeini Education and Research Institute, Qom, Iran
2 PhD Student of Psychology, IKI, Qom, Iran
3 MA of Psychology, ethics and education, Qom, Iran
چکیده [English]

Parenting styles are very important. The overall purpose of this study is to determine the relationship between religiosity and perfectionism and parenting styles. The research method is descriptive correlation and Pearson correlation coefficient and Regression analysis, analysis of variance (anova) and T-test were used to test the research hypotheses. The results showed that the relationship between religiosity and negligent and authoritarian parenting is significant and positive. In contrast, the relationship between perfectionism and negligent and authoritarian parenting is significant and inverse. The results also indicate that there is no significant relationship between religiosity and perfectionism with authoritative parenting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • piety
  • parenting style
  • perfectionism