پیش بینی کارکرد خانواده براساس ادراک زوجین از حضور خدا در زندگی با واسطه گری تاب آوری فردی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی تربیتی جامعه المصطفی العالمیه/ مجتمع اموزش عالی علوم انسانی اسلامی

2 دانشجوی دکتری قرآن و روانشناسی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران

چکیده

خانواده، یکی از مهم‌ترین نهادهای جامعه و شکل‌دهنده‌ی شخصیت آدمـی اسـت. کارکرد بهینه‌ی خانواده، عامل بسیار تاثیرگذاری در شـکوفایی، رشـد و پیشـرفت اعضای خانواده است . هدف این پژوهش پیش بینی کارکرد خانواده براساس ادراک زوجین از حضور خدا در زندگی با واسطه گری تاب آوری فردی بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که طبق مراحل پیشنهادی بارون و کنی (1986) و از روش رگرسیون استفاده شده‌است. بدین منظور 170 معلم از معلمان شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه تصور از خدا (لارنس، 1997)، مقیاس تاب‌آوری (کانر و دیویدسون، 2003) و مقیاس کارکرد خانواده مک‌مستر(1983) استفاده شد. نتایج تحلیل‌های آماری نشان داد که بین ادراک حضور خدا در زندگی با تاب‌آوری رابطه معنادار مثبت 437 = R و با کارکرد ناسالم خانواده رابطه معنادارمنفی476 = R وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد ادراک حضور خدا 22.1درصد از کارکرد خانواده را تبیین می‌کند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی پژوهش طبق روش بارون و کنی (1986) نیز نشان داد که تاب‌آوری رابطه ادراک زوجین از خدا در زندگی با کارکرد خانواده را واسطه‌گری جزئی (0.304- =  ) می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting family functioning based on couples' perception of God's presence in life mediated by individual resilience

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Safouraei Parizi 1
  • Hossain Radmard 2
1 Associate Professor of Educational Psychology, Al-Mustafa International University, Iran
2 PhD student in Quran and Psychology, Al-Mustafa International University, Qom, Iran
چکیده [English]

The family is one of the most important institutions of society and forms the human personality. Optimal family functioning is a very influential factor in the flourishing, growth and development of family members. The purpose of this study was to predict family functioning based on couples' perception of God's presence in life through the mediation of individual resilience. The present study is a descriptive correlational study based on the steps proposed by Baron and Kenny (1986) and the regression method is used. For this purpose, 170 teachers from Birjand city were selected using stratified random sampling method. Data were collected using the God Imagination Questionnaire (Lawrence, 1997), the Resilience Scale (Connor and Davidson, 2003) and the McMaster Family Functioning Scale (1983). The results of statistical analysis showed that there is a significant positive relationship between perception of God's presence and resilience and a significant negative relationship with unhealthy family functioning. The results of regression analysis also showed that family functioning can be predicted by the perception of God's presence and explains 22.1% of family functioning. Also, the reflection of the relationship between the couple's perception of God and the functioning of the family is a partial mediation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family
  • Family Function
  • Resilience
  • perception of God'
  • s presence
  • life challenges