سازه کمال‌گرایی نسبت به همسر با رویکرد نظریه زمینه‌‌ای: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری قرآن و روانشناسی، گروه قرآن و روان شناسی، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه،‌ قم، ایران

3 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روان شناسی، پژوهشکده علوم رفتاری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد روان شناسی موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت قم

چکیده

سابقه و هدف: کمال‌گرایی افراطی ابعادی دارد. یک بعد آن، کمال‌گرایی افراطی نسبت به همسر است که نقش به سزایی در تعارضات زناشویی دارد. هدف این پژوهش، ارائه سازه و مولفه‌های کمال‌گرایی افراطی نسبت به همسر بود تا بستر مناسبی برای پژوهش‌ها در این حیطه فراهم کند.
روش کار: با توجّه به اینکه در پژوهش‌های گذشته سازه کمال‌گرایی نسبت به همسر بطور مستقل ارائه نشده است، در این پژوهش برای جمع آوری داده‌ها از روش مصاحبه با افراد و برای تحلیل داده‌ها از رویکرد نظریه زمینه‌ای استفاده شد. بدین منظور ابتدا با روش نمونه‌گیری هدفمند از میان مراجعین مراکز مشاوره، افرادی که به تشخیص مشاور خانواده، رضایت زناشویی پایین و کمال‌گرایی افراطی بالایی داشتند، انتخاب و مصاحبه شدند. مصاحبه‌ها تا دستیابی به اشباع داده‌ها ادامه یافت و در نهایت با 34 نفر مصاحبه شد. سپس داده‌ها با رویکرد نظریه زمینه‌ای کدگذاری و تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که سازه کمال‌گرایی نسبت به همسر، دارای سه مؤلفه اصلی و ده ریز مؤلفه است: 1) خودمحوری: انتظارات بالا از همسر، سلطه‌جویی نسبت به همسر، عدم تمایزیافتگی از همسر. 2) عدم انعطاف‌پذیری: ناتوانی در بخشش، عدم توجّه به افکار و احساسات همسر، مشکل با خانواده همسر. ....

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The structure of perfectionism towards the spouse with a grounded theory approach: a qualitative study

نویسندگان [English]

  • Muhammad Farhoosh 1
  • mojtaba farhoush 2
  • mojtaba hafezi 3
  • amir ekbia 4
1 PhD Student of Psychology, Semnan University, Semnan , Iran
2 Mojtaba Farhoush, PhD student of Psychology, Quran and Psychology Department, Al_Mustafa International University, Qom,Iran
3 Mojtaba hafezi, PhD student of psychology, Department of Psychology, reserch institute of Hawzah and University, qom, Iran
4 Master of Arts in Positive Psychology, The Academic Institute of Ethics and Education, Qom, Iran
چکیده [English]

Background and purpose: perfectionism has dimensions. One dimension is perfectionism towards the spouse, which plays an important role in marital conflicts. The purpose of this study was to present the structure and components of perfectionism towards the spouse in order to provide a suitable platform for research in this field.
Methods: Considering that in previous studies, the structure of perfectionism towards the spouse has not been presented independently, in this study, the method of interviewing individuals was used to collect data and the underlying theory approach was used to analyze the data. For this purpose, first, by purposeful sampling method, among the clients of counseling centers, people who had low marital satisfaction and perfectionism at the discretion of the family counselor were selected and interviewed. The interviews continued until data saturation was achieved, and finally 34 people were interviewed. The data were then coded and analyzed using the underlying theory approach.
Findings: The research findings showed that the structure of perfectionism towards the spouse has three main components and ten sub-components: 1) Self-centeredness: high expectations from the spouse, domination of the spouse, lack of differentiation from the spouse. 2) Inflexibility: inability to forgive, lack of attention to .....

کلیدواژه‌ها [English]

  • : perfectionism
  • perfectionism towards spouse
  • self-centeredness
  • inflexibility
  • negativity towards spouse