مفهوم شناسی اقتدار مرد در خانواده و ساخت آزمون اولیه آن با رویکرد اسلامی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح سه مشاوره اسلامی، مؤسسه آموزش عالی امام رضا؟ع؟، قم ، ایران

2 دکترای تخصصی روانشناسی، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف مفهوم شناسی اقتدار مرد درخانواده و ساخت و اعتبار یابی پرسش نامه سنجش اقتدارمرد درخانواده، براساس منابع معتبر اسلامی، طراحی و اجرا شده است. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از روش نمونه برداری دردسترس وبا حجم نمونه آماری200نفری انجام گرفت.
یافته های پژوهش نشان داد که مردمقتدر کسی است که اقتدار را کسی به او نبخشیده است،دارای توانایی درتامین نیازهای مادی و معنوی خانوده اش هست و از خانواده اش محافظت می کند،به اندازه و به صورت میانه روی امورات زندگی اش را پیش می برد. همچنین پرسشنامه اقتدارمرد با 8مولفه و46گویه آماده شد.اعتبار پرسش نامه از دو طریق آلفای کرونباخ و دونیمه سازی مورد بررسی قرار گرفت.آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر با 88/.به دست آمد.همچنین اعتبار پرسش نامه از طریق دونیمه کردن با ضریب اسپیرمن براون(780/0)وضریب دونیمه سازی گاتمن(778/0) به دست آمد.روایی بدست آمده از نظرات 8 کارشناس در مورد 46 گویه، بالای 0/75 می باشد که طبق فرمول لاوشه، روایی محتوایی لازم رانشان می دهد.
ارزیابی پرسش نامه سنجش اقتدارمرد درخانواده با رویکرد اسلامی نشان داد این پرسش نامه از روایی و اعتبار مطلوب برخوردار است؛ از این رو، می توان از آن درحیطه های تحقیق و درمان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the concept of male authority in the family and constructing its initial test according to the Islamic approach

نویسندگان [English]

  • Rohullah Maleki 1
  • Jafar Jodeiri 2
1 Graduated level 3 of Islamic counseling from Imam Reza Seminary Institute of Higher Education,Qom,Iran
2 assistant professor, the Department of islamic Counseling, Islamic Maaref University, Qom, Iran
چکیده [English]

With the purpose of identifying the concept of male authority in the family,and constructing and validating a questionnaire to measure male authority in the family,this study has been designed and conducted relying on reliable Islamic sources.
Using descriptive-analytical method and accidental sampling method,this study was performed with a statistical sample size of200people.According to research findings,the powerful man has these characteristics:his authority is not owed to anyone;He has the capacity to provide for the material(survival) and spiritual needs of his family;and He considers taking care of them as a duty,and manages his life in moderation.In addition,in the eyes of them,he has strength, dignity,and greatness, without committing any injustice towards them.Family affairs are under his control,and He is flexible in living expenses;That is, Depending on the circumstances, sometimes he leads the affairs of life generously and sometimes economically.
In this study,a male authority questionnaire was developed,including8components and46items.Using Cronbach's alpha method as well as the Split-half method, the validity of the questionnaire was assessed.Cronbach's alpha of the total questionnaire was equal to/88.Furthermore, the validity of the questionnaire was also obtained through Spearman-Brown split-half coefficient(0.780)and Guttman’s split-half coefficient(0.778).The reliability obtained from the opinions of8experts on46items is above75%, which according to Lavache's formula, indicates the

کلیدواژه‌ها [English]

  • family
  • Authority
  • Authority Test
  • Islamic sources