دوره و شماره: دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1402، صفحه 1-150 
4. مبانی حل تعارض در روابط بین فردی مبتنی بر اندیشه اسلامی

صفحه 81-105

محمد تقی عابدی؛ حمید رفیعی‌هنر؛ رحیم میردریکوندی