پیش بینی تمایزیافتگی خود براساس ابعاد شخصیت و دینداری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه آموزشی روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اراک. اراک. ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارا ک، ایران

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف پیش‌بینی تمایزیافتگی خود براساس ابعاد شخصیت و دینداری در افراد متاهل شهر قم در سال 1401 انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی...بود. ابتدا پرسشنامه‌ها در فضای مجازی در بستر تلگرام و ایتا در اختیار جامعه آماری قرار داده شد و تعداد 364 نفر با نمونه‌گیری دردسترس، به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. به منظور اجرای پژوهش حاضر از سه پرسشنامه استاندارد تمایز یافتگی خود اسکورن و فریدلندر(DSI.) و پرسشنامه‌ی ویژگی‌های شخصیت نئو فرم کوتاه (NEO-FFI) مک کری و کاستا و پرسشنامه دینداری گلاک و استارک (CRS) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته‌ها نشان داد که بین تمایزیافتگی خود با تمام ابعاد شخصیت و بین تمایزیافتگی خود با نمره کل دینداری و زیرمقیاس‌های عاطفی، پیامدی و مناسکی ارتباط معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد که همه ابعاد شخصیت به جز گشودگی به تجربه و نمره کل دینداری و زیرمقیاس‌های عقائدی، عاطفی و پیامدی می‌توانند پیش‌بینی کننده تمایزیافتگی خود باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Differentiation of Self based on personality traits and religiosity

نویسندگان [English]

  • MOHAMMAD HUSSEIN AYASHM 1
  • MOHAMMAD HUSSEIN AYASHM 2
1 Master of General Psychology from Arak University, Arak, Iran
2 Department of Psychology, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of predicting self-differentiation based on the dimensions of personality and religiosity in married people of Qom city in 1401. The method of the current research was a correlational description. First, the questionnaires were provided to the statistical community in the virtual space on the Telegram and Eitaa platforms, and 364 people answered the questionnaires with available sampling. In order to carry out the current research, three standard questionnaires of Skorn and Friedlander's self-differentiation (DSI), short-form NEO-FFI (NEO-FFI) by McCree and Costa, and Gluck and Stark's religiosity questionnaire (CRS) were used. Data analysis was done by multiple regression method. The findings showed that there is a significant relationship between self-differentiation with all personality dimensions, and between self-differentiation with the total religiosity score and emotional, consequential and ritual subscales. Regression analysis showed that all personality dimensions except openness to experience and the total score of religiosity and belief, emotional and consequence subscales can predict their differentiation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "self-differentiation"
  • "personality dimensions"
  • "religiosity"