پیش‌بینی نظم‌جویی شناختی هیجان بر اساس خداپنداره/خداپنداشت و خودپنداره/خودپنداشت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استاد گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 استاد گروه روانشناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

چکیده

مقدمه : با توجه به نقش امور معنوی و مذهبی در نظم‌جویی شناختی هیجان، پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش خداپنداره/ خداپنداشت و خودپنداره/ خودپنداشت در پیش‌بینی راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه نظم‌جویی شناختی هیجانی انجام شد.
روش : روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. شرکت‌ کنندگان شامل 250 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های خداپنداره – خودپنداره برای مداخلات معنوی و پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
نتایج : نتائج حاصل همبستگی نشان می‌دهد که بین متغیرهای خداپنداره/خداپنداشت و خودپنداره/خودپنداشت و نظم‌جویی شناختی هیجان، همبستگی معنادار وجود دارد و رگرسیون چندگانه هم نشان می‌دهد که این مدل رگرسیونی 17.7 درصد از تغییرات واریانس راهبردهای سازگارانه نظم‌جویی شناختی هیجان و 15.5 درصد از تغییرات واریانس راهبردهای ناسازگارانه نظم‌جویی شناختی هیجان را پیش‌بین می‌کند.
بحث و نتیجه‌‏گیری : نتائج نشان می‌دهد که خودپنداشت در جهت مثبت و خودپنداره در جهت منفی، راهبردهای سازگار نظم‌جویی شناختی هیجان را به صورت معنادار پیش‌بینی می‌کند. هم‌چنین خداپنداشت و خودپنداشت در جهت منفی و خداپنداره و خودپنداره در جهت مثبت راهبردهای ناسازگار نظم‌جویی شناختی هیجان را به صورت معنادار پیش‌بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

predicting cognitive emotion regulation based on God-image/God-concept, Self-image/Self- concept

نویسندگان [English]

  • yavar toopchi 1
  • rasol roshan chesli 2
  • masood janbozorghi 3
1 Master's degree in clinical psychology, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Psychology, Research Institute of Hawzeh and University . Qom, Iran.
چکیده [English]

Introduction : Considering the important role of spiritual and religious matters in the cognitive emotion regulation, the present research was conducted to identify the role of God-image/God-concept and self-image/self-concept in predicting adaptive and maladaptive strategies of cognitive emotion regulation.
Method: The method of this research is a descriptive correlation type. The participants included 250 students The Shahed university that were selected by convenience sampling method. God image – self image questionnaire for spiritual interventions, Cognitive emotion regulation questionnaire were used to collect data. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis.
Results: The correlation results show that there is a significant correlation between the variables of God-image/ God-concept, Self-image/Self-concept and cognitive emotion regulation, and multiple regression shows that this regression model predicts 17.7% of the variance of adaptive strategies of cognitive emotion regulation and 15.5% of the variance of maladaptive strategies of cognitive emotion regulation .
Discussion and conclusion: The results show that self-concept in a positive direction and self-image in a negative direction significantly predicts adaptive strategies of cognitive emotion regulation. Also, God-concept and self-concept in a negative direction and God-image and self-image in a positive direction significantly predicts maladaptive strategies of cognitive emotion regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "God-image
  • God concept
  • self-image
  • Self-concept
  • ego strength"