طراحی بسته آموزشی صفات ثبوتی خداوند و اثربخشی آن بر ابعاد اضطراب مرگ دانش‌آموزان نوجوان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی بسته آموزشی صفات ثبوتی خداوند و اثربخشی آن بر ابعاد اضطراب مرگ دانش‌آموزان نوجوان بود. روش پژوهش حاضر، در بخش کیفی، استفاده از تحلیل مضمون و تعیین روایی محتوایی بر اساس دیدگاه والتز و باسل و در بخش کمی، روش آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه اول در سال تحصیلی 1402-1401 بود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 40 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری، یک گروه آزمایشی و یک گروه گواه، گمارده شدند. گروه آزمایش هشت جلسه 45 دقیقه‌ای بسته آموزشی صفات ثبوتی را دریافت اما گروه گواه مداخله‌ای را دریافت نکرد. هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون به مقیاس اضطراب مرگ تمپلر پاسخ دادند. داده‌های به شیوه تحلیل کوواریانس تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که آموزش بر اساس صفات ثبوتی بر ابعاد اضطراب مرگ شامل ترس از مردن و افکار مربوط به مرگ اثر مثبت و معنی‌دار داشته است (p<00/5) اما بر مولفه‌های ترس از درد و بیماری ، ترس از کوتاهی زمان و زندگی و ترس از آینده معنی‌دار نبوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design of an Educational Package of God's Positive Attributes and Its Effectiveness on Death Anxiety Dimensions among Adolescent Students

نویسندگان [English]

  • mohammad derikvand 1
  • atefeh dezhpasand 2
  • HOSEIN SAFAREH 3
1 Phd of Educational Psychology, Faculty of Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 Master of Theology and Islamic Studies - Quran and Hadith Sciences, Shahid Rajaei University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor in Department of Islamic Theology and Education, Shahid Rajae Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to design an educational package of God's positive attributes and its effectiveness on death anxiety dimensions among adolescent students. In the qualitative part, the method included theme analysis and content validity based on Waltz and Bausell's point of view. However, the experimental method with a pre-test-post-test design and control group was used in the quantitative part. The population included all the students of the first secondary school in Andimeshk during the academic year 2022-2023. A number of 40 students were selected using convenience sampling and randomly divided into two groups of 20, an experimental group, and a control group. The experimental group received the educational package of positive attributes during eight sessions of 45 minutes while the control group received no intervention. Both groups responded to Templar's death anxiety scale in the pre-test and post-test. The obtained data were analyzed by covariance analysis. The results of data analysis indicated that training based on positive attributes had a significant positive effect on death anxiety dimensions such as death fear and death-related thoughts. Nevertheless, its relationship was insignificant with the fear of pain, disease, fear of short time and life, as well as fear of the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • death anxiety
  • positive attributes
  • gods
  • adolescents
  • Students