شاخص‌های سلامت روان در مشاوره فطرت‌محور با رویکرد اسلامی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره، دانش آموخته موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران

2 دکتری روانشناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ، قم، ایران

چکیده

مجادله فطری‌نگری-تجربی‌نگری، همواره یکی از مباحثات تاریخی و پردامنه در خصوص ماهیت انسان بوده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین شاخص‌های سلامت روان در مشاوره فطرت‌محور با رویکرد اسلامی و مقایسه آن با سه مکتب روان‌تحلیل‌گری، رفتاردرمانی و درمان‌فردمدار، ارائه شده است. این پژوهش، بنیادی بوده و با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا، انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که سلامت روان بر مبنای رویکرد فطرت‌محور، مفهومی فرازمانی، فرامکانی، فرافرهنگی و فراموقعیتی است. ارتباط چهارگانه انسان با خود، خدا، خلق و خلقت، پیش‌نیازهای اساسی است که متضمن وصول فرد به این مفهوم است. بر این اساس، انسان سالم کسی است که با چهار عامل اساسی مذکور، ارتباطی «پویا» و «تکامل‌بخش» داشته و آن را تجربه نماید. همچنین این پژوهش نشان داد، در رویکرد فطرت‌محور، تمامی روش‌ها و مدل‌های درمانی در وصول به سلامت شخصیت مراجع، بر اساس «کمال‌طلبیِ» فطریِ مراجع طراحی می‌شود و باقی فطریات و تمایلات غریزی، تابع این گرایش خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characteristics of mental health in nature-based counseling with an Islamic approach

نویسندگان [English]

  • Alireza Asadnejad 1
  • Mohammad Reza Bonyani 2
  • Mohammad Reza Jahangirzadeh Qomi 3
1 M.A in guidance and counseling, Institute of Ethics and Education
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Imam Khomeini Educational and Research Institute
3 lecturer (Ph.D.) in psychology, Imam Khomeini Education and Research Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

The naturalism-empiricism debate has always been one of the most historical and far-reaching debates about human nature. The present study aims to explain the indicators of mental health in nature-based counseling with an Islamic approach and compare it with the three schools of psychoanalysis, behavioral therapy and individual therapy. This research is fundamental and has been done using content analysis method. The results of this study showed that mental health is based on the nature-based approach, a concept of transtemporality, trans-spatial, transcultural and trans-situational. Man’s fourfold relationship with himself, God, creation, is a basic prerequisite that ensures one’s attainment of this concept. Accordingly, a healthy person is one who has a “dynamic” and “evolutionary” relationship with the four basic factors mentioned above and experiences it. This study also showed that in the nature-based approach, all methods and treatment models in achieving the health of the client’s personality are designed based on the instinctual “perfectionism” of the clients and the rest of the instincts and instinctual tendencies are subject to this. Will be the trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nature
  • counseling
  • Islamic
  • self-fulfillment
  • mental health