دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-133 
2. مبانی خانواده‌درمانی بر اساس منابع اسلامی

صفحه 27-42

مرتضی عزیزی؛ محمدرضا احمدی؛ محمدرضا سالاری‌فر


3. شاخص‌های سلامت روان در مشاوره فطرت‌محور با رویکرد اسلامی

صفحه 43-64

علیرضا اسدنژاد؛ محمدرضا بنیانی؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی


4. راهکارهای غیرکلامی در تأمین نیازهای عاطفی همسران با توجه به منابع اسلامی

صفحه 65-81

محمد حسین مولوی؛ محمدرضا سالاری‌فر؛ محمد فرهوش؛ مریم رحمانی