راهکارهای غیرکلامی در تأمین نیازهای عاطفی همسران با توجه به منابع اسلامی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

2 دکتری روان‌شناسی، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری روان شناسی، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه سمنان، مهدی‌شهر سمنان، ایران

4 سطح سه علوم تربیتی، جامعه الزهرا، قم، ایران

چکیده

روابط غیرکلامی یکی از راهکارهایی ارتباطی است که اثر بسزایی در تقویت روابط زوجین دارد. در آموزه‌های اسلامی به روابط غیرکلامی همسران توجه شده است. هدف این پژوهش تدوین روابط موثر غیرکلامی همسران بر اساس منابع اسلامی است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که چهره بشاش، تبسم، همنشینی و صمیمیت بدنی و بصری، هدیه دادن، استقبال از همسر، تفریح و مسافرت، کمک در کارهای خانه، گوش دادن فعال، آراستگی، کنترل خشم و بایسته‌های غیرکلامی در رابطه جنسی همسران، از جمله راهکارهای مؤثر غیرکلامی در تأمین نیازهای عاطفی همسران از منظر منابع اسلامی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-verbal strategies in meeting the emotional needs of spouses according to Islamic sources

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Molavi 1
  • Mohmmad Reza Salari Far 2
  • Muhammad Farhoush 3
  • Maryam Rahmani 4
1 M.A. in Guidance and Consultation, Al-Mustafa International Society, Qom, Iran
2 PhD in Psychology, Assistant Professor, Research Institute of howzeh and university, Qom, Iran
3 PHD student of psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology, Semnan University, Mahdishahr Semnan, Iran
4 M.A in educational sciences, Al-Zahra Society, Qom, Iran
چکیده [English]

Non-verbal relationships are one of the communication strategies that have a great effect on strengthening couples’ relationships. In Islamic teachings, attention has been paid to the non-verbal relations of spouses. This descriptive-analytical method has examined the effective non-verbal relationships of spouses in Islamic sources. Findings show that happy face, smile, physical and visual companionship and intimacy, giving gifts, welcoming spouse, having fun and traveling, helping with household chores, active listening, grooming, anger management and non-verbal sexual needs of spouses, including Effective non-verbal strategies in meeting the emotional needs of spouses from the perspective of Islamic sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonverbal Communication
  • Emotional Communication
  • Spouses
  • Love
  • ‌ Islamic Sources