رابطۀ پایبندی مذهبی و سبک‌های هویت با کارآمدی خانواده

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمائی، مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی جامعه المصطفی العالمیه قم، ایران

3 استادیار گروه مشاوره دانشگاه معارف، قم، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ پایبندی مذهبی و سبک‌های هویت با کارآمدی خانواده است. این پژوهش، از نوع توصیفی است که با استفاده از روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه طلاب مرد و زن و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر قم می‌باشند. نمونه پژوهش، 388 نفر به صورت در دسترس، انتخاب شد. شرکت‌کنندگان ضمن ارائه برخی مشخصات جمعیت‌شناختی، به پرسش‌نامه‌های پایبندی‌مذهبی (JRAQ)، سبک‌های هویت (ISI-6G) و کارآمدی خانواده (SFEQI) پاسخ دادند. یافته‌ها نشان می‌دهد که کارآمدی خانواده با پایبندی مذهبی و سبک‌های هویت اطلاعاتی و هنجاری همبستگی مثبت و با ناپایبندی و دوسوگرایی مذهبی همبستگی منفی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که پایبندی مذهبی و دوسوگرایی مذهبی و همچنین سبک هویت اطلاعاتی، توان پیش‌بینی کارآمدی خانواده را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Religious Commitment and Identity Styles with Family Efficiency

نویسندگان [English]

  • Sayyid Jawad Musawi 1
  • Najibollah Noori 2
  • Jafar Jodeiri 3
1 MA of Consultation and Guidance/ University of Ethics and Education, Qom, Iran
2 Assistant Psychology, Al-Mustafa International Universty, Qom, Iran
3 assistant professor, the Department of Counseling, Islamic Maaref University, Qom, Iran
چکیده [English]

The present study aims at investigating the relationship of religious commitment and identity styles with family efficiency. It was of descriptive type and was conducted through a correlational method. The statistical population was composed of all male and female seminary students and university students in Islamic Azad University in Qom. For the research sample, 388 subjects were selected. The participants presented some of the demographic specifications, and answered the following questions: JRAQ, ISI-6G, and SFEQI. The findings show that family efficiency is positively correlated with religious commitment and informational identity styles and is negatively correlated with religious non-commitment and dualism. The results of regression analysis showed that religious commitment and dualism as well as informational identity style is able to predict family efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious commitment
  • identity styles
  • family efficiency