رابطه بین سبک‌های دلبستگی، مسئولیت‌پذیری و بخشودگی با تعهد زناشویی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ بین سبک‌های دلبستگی، مسئولیت‌پذیری و بخشودگی با تعهد زناشویی می‌باشد. این پژوهش با روش توصیفی انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش، کارکنان متأهل دانشگاه علوم پزشکی شهرستان ساری تشکیل بودند که تعداد 265 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از چهار پرسش‌نامۀ تعهد زناشویی آدامز و جونز، پرسش‌نامۀ مقیاس دلبستگی هازن و شیور، مقیاس مسئولیت‌پذیری گاف و مقیاس سنجش بخشودگی بین‌فردی احتشام‌زاده و همکاران استفاده شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین سبک‌های دلبستگی، مسئولیت‌پذیری و بخشودگی با تعهد زناشویی رابطۀ معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین سه خرده‌مقیاس سبک‌های دلبستگی، سبک دلبستگی ایمن سهم بیشتری در پیش‌بینی متغیر تعهد زناشویی ایفا می‌کند. همچنین، مسئولیت‌پذیری و بخشودگی نیز توانایی پیش‌بینی متغیر تعهد زناشویی را دارند. به‌طورکلی، نتایج پژوهش حاکی از نقش مهم و تأثیرگذار متغیرهای دلبستگی، مسئولیت‌پذیری و بخشودگی در پیش‌بینی تعهد زناشویی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Attachment Styles, Responsibility and Forgiveness and Marital Commitment

نویسندگان [English]

  • Sayyida Fatima Rasuli 1
  • Sayyida Leyla Husseini Tabaqdehi 2
  • Aynullah Mazlumi Zeydi 3
1 MA of Psychology/ Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Assistant Professor in Department of Management/ Islamic Azad University, Ramsar, Iran
3 Assistant Professor in Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

The present study aims at investigating the relationship between attachment styles, responsibility and forgiveness and marital commitment. It was done through a descriptive method. The statistical population of the study was composed of married personnel in university of medical sciences in Sari city. 256 of them were selected through random selection. To gather data, we used four questionnaires as follows: Adams and Jones Marital Commitment Questionnaire, Hazan and Shaver Attachment Scale Questionnaire, Harrison Gough’s Responsibility Scale, and Ehteshamzade et al Interpersonal Forgiveness Scale. To analyze data, we used descriptive statistics and Pearson’s correlation coefficient as well as multi-variable regression simultaneously. The findings showed that there is a meaningful relationship between attachment styles, responsibility and forgiveness and marital commitment. The results of regression analysis showed that among three subscales of attachment styles, safe attachment style plays a greater role in predicting the variable of marital commitment. Besides, responsibility and forgiveness are able to predict marital commitment. In general, the findings of the study suggest the important and influential role of the variables of attachment, responsibility and forgiveness in predicting marital commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital commitment
  • attachment styles
  • responsibility
  • forgiveness